HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
Learn Chinese with NEWS | เรียนจีนทันข่าว

ข่าว 泰国A流感再增加累计405例
ไข้หวัดใหญ่ ชนิดเอ ในไทยเพิ่มขึ้นอีก รวม 405 ราย
สามารถเลื่อนเมาส์เื่พื่่อดูคำแปล
ข่าวโดย
OREN และ นิตยสารจีน-ไทย

จีนไทยรายงานสรุป - ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ เอช 1 เอ็น 1 ในประเทศไทยนับวันยิ่งมากขึ้น เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอีก 95 คน รวมทั้งหมดทั่วประเทศ 405 คน แต่มี 393 คนในนั้นหายเป็นปกติแล้ว ในผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นมาใหม่อีก 95 คน มี 88 คนเป็นนักเรียน 3 คนเป็นผู้ที่กลับมาจากต่างประเทศ เนื่องจากผู้ป่วยเพิ่มขึ้น กรุงเทพฯจึงมีโรงเรียน 23 แห่งประกาศหยุดเรียนแล้ว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส เนื่องจากไข้หวัดใหญ่ ชนิดเอ ได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว กระทรวงสาธารณสุขจึงรณรงค์ผ่านสื่อมวลชนให้ประชาชนหมั่นล้างมือ หากมีอาการของไข้หวัดใหญ่ต้องสวมหน้ากาก เพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาด ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขยังออกรายการสดในวันที่ 21 เพื่อชี้แจงเรื่องไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่พร้อมตอบข้อซักถามจากประชาชน กระทรวงสาธารณสุขยังการเตรียมส่งหน้ากาก 1 ล้านชิ้นไปยังโรงพยาบาล 834 แห่งทั่วประเทศ รวมทั้ง ขอให้ผู้ผลิตอย่าขึ้นราคาหน้ากากด้วย กระทรวงสาธารณสุขเข้าใจว่า วิธีป้องกันที่รวดเร็วที่สุดและง่ายดายที่สุดคือให้ผู้ที่เข้ารับการรักษาชุดแรก ตลอดจนผู้ป่วยติดเชื้อคาดหน้ากากเอาไว้

【běn yuè bào zōng hé bào gào】tài guó gǎn rǎn H1N1 A xíng liú gǎn de rén shù yuè lái yuè duō
【本月报综合报告】泰国感染H1N1 A型流感的人数越来越多。
gōng gòng wèi shēng bù 6 yuè 17 rì gōng bù zài tiān 95 gè xīn zēng bìng lì , quán guó lěi jì gòng dá 405 lì, dàn qí zhōng yǐ yǒu 393 rén yǐ jīng quán yù
公共卫生部6月17日公布再添95个新增病例,全国累计共达405例,但其中已有393人已经痊愈。
xīn zēng de 95 lì zhōng 88 rén shì xué shēng 3 rén cóng guó wài fǎn tài
新增的95例中,88人是学生,3 人从国外返泰。
yóu yú bìng lì jī zēng, màn gǔ yǐ yǒu suǒ xué xiào tíng kè, yǐ fáng fàn bìng dú màn yán
由于病例激增,曼谷已有23所学校停课,以防范病毒蔓延
yóu yú A xíng liú gǎn xùn sù màn yán, gōng wèi bù zài dà zhòng méi tǐ shàng chàng dǎo mín zhòng yào qín xǐ shǒu, yǒu liú gǎn zhèng zhuàng yào shǐ yòng kǒ uzhào yǐ bì miǎn chuán bō
由于A型流感迅速蔓延,公卫部在大众媒体上倡导民众要勤洗手,有流感症状要使用口罩,以避免传播
gōngwèizhuānjiā
公卫专家21日还上现场节目,说明新型流感并接受民众询问
tā rèn wéi yīng gāi zài tí gāo yù fáng cuò shī, xìn xī jiāo liú, jì shù gòng xiǎng, yī liáo zī yuán gòng xiǎng, yì miáo yán zhì děng fāng miàn jiā qiáng hé zuò, shǐ dōng méng + 3 de mín zhòng yǒu zú gòu de yào wù lái dǐ kàng chuán rǎn bìng, jiāng sǔn shī jiàng dào zuì dī
公卫部也准备送出100万个口罩到全国834家医院,并要求制造商不能提高口罩的价格
gōng wèi bù rèn wéi zuì kuài hé zuì róng yì de fáng fàn fā shì ràng dì yī xiàn de yī liáo rén yuán yǐ jí gǎn rǎn bìng rén dài shang kǒu zhào
公卫部认为,最快和最容易的防范方法是让第一线的医疗人员以及感染病人戴上口罩
...

ต้องการสมัครสมาชิก จีนไทย เพื่อ รับข้อมูลข่าวสาร ภาษาจีน คลิ๊กเลย

1 ปี 550 รับ หนังสือ นิตยสารจีน-ไทย ฟรี 1 เดือน
2 ปี 1100 รับ กระเป๋าจีนไทยอเนกประสงค์ 1 ใบ
 
,