HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
Learn Chinese with NEWS | เรียนจีนทันข่าว

ข่าว 泰国哇集拉隆功王储正式即位成为拉玛十世国王
กราบบังคมทูลอัญเชิญขึ้นทรงราชย์เป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10
ข่าวโดย
OREN และ นิตยสารจีน-ไทย

เมื่อค่ำวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานนิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลอัญเชิญเสด็จขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ และมีพระราชโองการโปรดเกล้าฯให้ประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธยว่า "สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร”

yú 12yuè 1rì wǎn shàng ,wa jí lā lóng gōng wáng chǔ ēn zhǔn shè zhèng wáng bǐng shàng jiāng
于12月1日晚上,哇集拉隆功王储恩准摄政王炳上将
tài guó lì fǎ yì huì zhǔ xí péng bèi
泰国立法议会主席蓬贝
zǒng lǐ bā yù shàng jiāng
总理巴育上将
dà lǐ yuàn zhǔ xí wéi lā péng zài dōu lǜ gōng ān péng sà tàn diàn jìn jiàn
大理院主席维拉蓬在兜率宫安蓬萨探殿觐见
zòu qǐng wáng chǔ diàn xià jí wèi chéng wéi tài guó lā mǎ shí shì wáng mǎ hā
奏请王储殿下即位成为泰国拉玛十世王玛哈
wa jí lā lóng gōng guó wáng bì xià
哇集拉隆功国王陛下
...

ต้องการสมัครสมาชิก จีนไทย เพื่อ รับข้อมูลข่าวสาร ภาษาจีน คลิ๊กเลย

1 ปี พิเศษ 700 บาท
 
,