HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
Learn Chinese with NEWS | เรียนจีนทันข่าว

ข่าว “二十一世纪中华文化世界论坛”第六届国际研讨会在新加坡举行
“ฟอรัมระหว่างประเทศด้านวัฒนธรรมจีนในศตวรรษ 21”งานสัมมนาระหว่างประเทศครั้งที่ 6 จัดขึ้นที่สิงคโปร์
สามารถเลื่อนเมาส์เื่พื่่อดูคำแปล
ข่าวโดย
OREN และ นิตยสารจีน-ไทย


จีนไทยรายงานสรุป ฟอรัมระหว่างประเทศด้านวัฒนธรรมจีนในศตวรรษ 21” งานสัมมนาระหว่างประเทศครั้งที่ 6 จัดขึ้นที่สิงคโปร์ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคมที่ผ่านมา ประเด็นหลักในการสัมมนาครั้งนี้ คือ “วัฒนธรรมดำรงอยู่ร่วมกัน: การแลกเปลี่ยน ความเข้าใจ และพัฒนา” การสัมมนาครั้งนี้ ได้กำหนดฟอรัมย่อย 3 หัวข้อ ได้แก่ “การอยู่ร่วมกันที่หลากหลายระหว่างวัฒนธรรมจีนกับอารยธรรมโลก” “การแลกเปลี่ยน ความเข้าใจและการพัฒนาระหว่างวัฒนธรรมจีน กับ วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” “วัฒนธรรมจีนกับการพัฒนาสังคมในสิงคโปร์และมาเลเซีย” มีนักวิชาการจากจีนและประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวม 150 กว่าคนมาเข้าร่วมการสัมมนา ระหว่างการจัดสัมมนาเป็นเวลา 3 วันนั้น มีการจัดอภิปรายเป็นกลุ่มย่อยตามประเด็นทั้ง 3 ภาคส่วนดังกล่าว อาจารย์ก่อศักดิ์ ธรรมเจริญกิจ บรรณาธิการบริหาร จีนไทย ได้รับเชิญไปร่วมสัมมนาและเสนอหัวข้อเรื่อง “การสืบทอดและการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมชาวจีนในสังคม ไทย” ต่อที่ประชุม

【běn yuè bào zōng hé bào gào 】“èr shí yī shì jì zhōng huá wén huà shì jiè lùn tán ”dì liù jiè guó jì yán tǎo huì 12yuè 7rì zài xīn jiā pō kāi mù ,cǐ cì yán tǎo huì zhǔ tí shì “wén huà gòng shēng ——zhōng huá wén huà yǔ dōng nán yà wén huà de jiāo liú 、huì tōng hé fā zhǎn
【本月报综合报告】“二十一世纪中华文化世界论坛”第六届国际研讨会12月7日在新加坡开幕,此次研讨会主题是“文化共生——中华文化与东南亚文化的交流、会通和发展”
cǐ cì yán tǎo huì shè lì le 3gè fèn lùn tán :“zhōng huá wén huà yǔ shì jiè wén míng de duō yuán gòng chù ”,“zhōng huá wén huà yǔ dōng nán yà wén huà de jiāo liú 、huì tōng hé fā zhǎn ”,“zhōng huá wén huà yǔ xīn 、mǎ de shè huì fā zhǎn
此次研讨会设立了3个分论坛:“中华文化与世界文明的多元共处”,“中华文化与东南亚文化的交流、会通和发展”,“中华文化与新、马的社会发展”
lái zì zhōng guó hé dōng nán yà dì qū de 150duō míng yǔ huì xué zhě ,zài 3tiān de yán tǎo huì qī jiān ,jiù zhè 3bù fèn de 20duō gè yì tí zhǎn kāi xiǎo zǔ tǎo lùn
来自中国和东南亚地区的150多名与会学者,在3天的研讨会期间,就这3部分的20多个议题展开小组讨论
běn yuè bào zhí háng zǒng biān jí tán guó ān lǎo shī yīng yāo cān jiā ,bìng fā biǎo le 《tài guó shè huì huá zú wén huà de chuán tǒng yǔ biàn qiān 》de zhuān tí bào gào
本月报执行总编辑谭国安老师应邀参加,并发表了《泰国社会华族文化的传统与变迁》的专题报告
...

ต้องการสมัครสมาชิก จีนไทย เพื่อ รับข้อมูลข่าวสาร ภาษาจีน คลิ๊กเลย

1 ปี 550 รับ หนังสือ นิตยสารจีน-ไทย ฟรี 1 เดือน
2 ปี 1100 รับ กระเป๋าจีนไทยอเนกประสงค์ 1 ใบ
 
,