HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
Learn Chinese with NEWS | เรียนจีนทันข่าว

ข่าว 武汉建设火神山、雷神山两座医院
อู่ฮั่นก่อสร้างโรงพยาบาลสองแห่ง หั่วเสินซาน และเหลยเสินซาน
ข่าวโดย
OREN และ นิตยสารจีน-ไทย

จีนไทยรายงานสรุป – เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ เมืองอู่ฮั่นจึงตัดสินใจสร้างโรงพยาบาลใหม่ขึ้นสองแห่งโดยอาศัยต้นแบบจากโรงพยาบาลเสี่ยวทังซานในเหตุการณ์โรคซาร์สเมื่อ ค.ศ. 2003 เพื่อทำการแยกผู้ป่วยเมื่อวันที่ 23 มกราคม เทศบาลเมืองอู่ฮั่นได้เริ่มการก่อสร้างจุดคัดแยกผู้ป่วยเพื่อรักษาโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ใกล้กับสถานพักฟื้นสำหรับผู้ป่วยแรงงานเมืองอู่ฮั่น เขตไช่เตี้ยน และตั้งชื่อว่า “โรงพยาบาลหั่วเสินซาน” ตามรายงานกล่าวว่า ทีมก่อสร้างได้ใช้โรงพยาบาลเสี่ยวทังซานเป็นต้นแบบ ในการเลือกสถานที่ตั้งของโรงพยาบาลและทำการออกแบบอย่างเหมาะสมตามลักษณะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา โรงพยาบาลหั่วเสินซานมีเตียงประมาณ 700 – 1,000 เตียง โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลดังกล่าวนำโดย บริษัท สำนักวิศวกรรมที่สามการก่อสร้างของจีน จำกัด (China Construction Third Engineering Bureau Co. Ltd) ร่วมกับบริษัทก่อสร้างอีกหลายแห่ง เริ่มก่อสร้างในวันที่ 23 มกราคม 2020 คาดว่าจะแล้วเสร็จในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ และส่งมอบในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ สองวันต่อมา เมื่อวันที่ 25 มกราคม เทศบาลเมืองอู่ฮั่นได้ก่อสร้างจุดคัดแยกผู้ป่วยเพื่อรักษาโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ขึ้นอีกแห่งหนึ่งริมทะเลสาบหวงเจีย เขตเจียงเซี่ย และตั้งชื่อว่า "โรงพยาบาลเหลยเสินซาน" โรงพยาบาลเหลยเสินซานเริ่มแรกจะรองรับเตียงผู้ป่วย 1,300 โดยแบ่งเป็นสองอาคาร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 30,000 ตารางเมตร การออกแบบอาคารโรงพยาบาลเริ่มต้นเมื่อวันที่ 25 มกราคม โดยทำพร้อมไปกับการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จและส่งมอบในวันที่ 5 กุมภาพันธ์

【běn yuè bào zōng hé bào dǎo 】wéi fáng zhǐ xīn xíng guàn zhuàng bìng dú yǐn qǐ de fèi yán kuò sàn
【本月报综合报导】为防止新型冠状病毒引起的肺炎扩散
wǔ hàn jué dìng cān zhào 2003nián SARSshì jiàn zhōng de xiǎo tāng shān yī yuàn xīn jiàn liǎng suǒ yī yuàn yòng yú gé lí bìng rén 。
武汉决定参照2003年SARS事件中的小汤山医院新建两所医院用于隔离病人。
1yuè 23rì ,wǔ hàn shì zhèng fǔ zài cài diàn qū wǔ hàn zhí gōng liáo yǎng yuàn fù jìn kāi jiàn yī gè xīn xíng guàn zhuàng bìng dú fèi yán jí zhōng gé lí zhì liáo diǎn ,bìng mìng míng wéi “huǒ shén shān yī yuàn ”
1月23日,武汉市政府在蔡甸区武汉职工疗养院附近开建一个新型冠状病毒肺炎集中隔离治疗点,并命名为“火神山医院”
jù xī ,shī gōng tuán duì jiāng zài xiǎo tāng shān yī yuàn jī chǔ shàng ,zhēn duì huǒ shén shān yī yuàn xuǎn zhǐ hé guàn zhuàng bìng dú fèi yán de yì qíng tè diǎn jìn háng yōu huà shè jì 。
据悉,施工团队将在小汤山医院基础上,针对火神山医院选址和冠状病毒肺炎的疫情特点进行优化设计。
huǒ shén shān yī yuàn yù jì chuáng wèi 700—1000zhāng 。
火神山医院预计床位700—1000张。
gāi yuàn jiàn zhù shī gōng yóu zhōng guó jiàn zhù dì sān gōng chéng jú qiān tóu ,duō jiā qǐ yè lián hé chéng jiàn ,yú 2020nián 1yuè 23rì dòng gōng ,yù jì jiāng zài 2yuè 1rì jiàn chéng ,2yuè 3rì wán chéng jiāo fù 。
该院建筑施工由中国建筑第三工程局牵头,多家企业联合承建,于2020年1月23日动工,预计将在2月1日建成,2月3日完成交付。
2tiān hòu ,jí 1yuè 25rì ,wǔ hàn shì yòu zài jiāng xià qū huáng jiā hú jiàn shè lìng yī gè xīn xíng guàn zhuàng bìng dú fèi yán jí zhōng gé lí zhì liáo diǎn ,bìng mìng míng wéi “léi shén shān yī yuàn ”。
')" onmouseout=hidePopup()>2天后,即1月25日,武汉市又在江夏区黄家湖建设另一个新型冠状病毒肺炎集中隔离治疗点,并命名为“雷神山医院”。
léi shén shān yī yuàn chū dìng róng nà chuáng wèi 1300zhāng ,fèn wéi liǎng dòng jiàn zhù ,zǒng miàn jī 3wàn píng fāng mǐ zuǒ yòu 。
雷神山医院初定容纳床位1300张,分为两栋建筑,总面积3万平方米左右。
gāi yī yuàn jiàn zhù shè jì yú 1yuè 25rì kāi shǐ ,hé jiàn zhù shī gōng tóng bù ,yù jì zài 2yuè 25rì jiàn chéng jiāo fù 。
该医院建筑设计于1月25日开始,和建筑施工同步,预计在2月25日建成交付。
...

ต้องการสมัครสมาชิก จีนไทย E-book เพื่อ รับข้อมูลข่าวสาร ภาษาจีน คลิ๊กเลย
1 ฉบับ ราคา 69 บาทหรือ $1.99
6 ฉบับ ราคา 329 บาทหรือ $9.99
12 ฉบับ ราคา 649 บาทหรือ $19.99
24 ฉบับ ราคา 979 บาทหรือ $29.99
แอพพลิเคชั่นของ Ookbee, AIS, SE-ED, NAIIN-PANN อาจมีเฉพาะจำหน่ายปลีกและสมาชิก 12 ฉบับ แต่ราคาเดียวกัน
 
,