HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
Learn Chinese with NEWS | เรียนจีนทันข่าว

ข่าว 泰国拟向中国游客开放 入境后无需隔离
ประเทศไทยมีแผนจะเปิดให้นักท่องเที่ยว
ชาวจีนเข้าประเทศโดยไม่ต้องกักตัว
ข่าวโดย
OREN และ นิตยสารจีน-ไทย

ท่องจีนไทยรายงานสรุป – การระบาดของไวรัส โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ได้สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในภูมิภาคต่างๆ หลายประเทศคาดหวังว่านักท่องเที่ยวต่างชาติจะสามารถเดินทางมาโดยเร็ว จากการรายงาน ไทยกำลังเจรจากับจีนเพื่อสร้างช่องทางการท่องเที่ยวโดยไม่จำเป็นต้องกักตัว เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวจีนให้มากขึ้น และฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาของไทยระบุว่า ประเทศไทยจะเปิดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศมาโดยจำกัดจำนวนในเดือนตุลาคม หากไม่มีการแพร่ระบาดใหม่ปรากฏ นักท่องเที่ยวจีนจะไม่ต้องถูกบังคับกักตัว โดยสามารถใช้ซอฟต์แวร์ตรวจจับและติดตามไวรัสแทนได้ เข้าใจว่า ตามโครงการวีซ่าท่องเที่ยวระยะยาวของไทย นักท่องเที่ยวจีนกลุ่มแรกจะเดินทางมาถึงกรุงเทพฯ ในวันที่ 20 ตุลาคม รายงานชี้ให้เห็นว่า จากผลกระทบที่รุนแรงของโควิด-19 ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ไทยมีแผนที่จะออกวีซ่า 1,200 รายต่อเดือน เพื่อช่วยบรรเทาความสูญเสียจากการไม่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศในช่วง 5 เดือนที่ผ่านมา

【běn yuè bào zōng hé bào dǎo 】xīn guàn fèi yán yì qíng gěi gè dì lǚ yóu yè zào chéng zhòng chuàng ,bú shǎo guó jiā qī dài wài guó yóu kè néng jìn kuài dào lái 。
【本月报综合报导】新冠肺炎疫情给各地旅游业造成重创,不少国家期待外国游客能尽快到来。
【běn yuè bào zōng hé bào dǎo 】xīn guàn fèi yán yì qíng gěi gè dì lǚ yóu yè zào chéng zhòng chuàng ,bú shǎo guó jiā qī dài wài guó yóu kè néng jìn kuài dào lái 。
据报道,泰国正在与中国协商建立无需隔离的旅游通道,以吸引更多中国游客,重振旅游业。
tài guó lǚ yóu hé tǐ yù bù zhǎng pī pà biǎo shì
泰国旅游和体育部长披帕表示
tài guó zài 10yuè jiāng yǒu xiàn dù duì wài guó yóu kè kāi fàng rù jìng
泰国在10月将有限度对外国游客开放入境
rú guǒ méi yǒu xīn de yì qíng chū xiàn ,zhōng guó yóu kè jiāng bú bì jiē shòu qiáng zhì gé lí
如果没有新的疫情出现,中国游客将不必接受强制隔离
kě yǐ yòng bìng dú jiǎn cè hé zhuī zōng ruǎn jiàn dài tì
可以用病毒检测和追踪软件代替
jù le jiě ,gēn jù tài guó de zhǎng qī lǚ yóu qiān zhèng jì huá ,shǒu pī zhōng guó yóu kè jiāng yú 10yuè 20rì dǐ dá màn gǔ 。
据了解,根据泰国的长期旅游签证计划,首批中国游客将于10月20日抵达曼谷。
bào dào zhǐ chū ,jiàn yú lǚ yóu yè shòu yì qíng yǐng xiǎng yán zhòng ,tài guó jì huá měi yuè fā fàng 1200gè qiān zhèng
报道指出,鉴于旅游业受疫情影响严重,泰国计划每月发放1200个签证
bào dào zhǐ chū ,jiàn yú lǚ yóu yè shòu yì qíng yǐng xiǎng yán zhòng ,tài guó jì huá měi yuè fā fàng 1200gè qiān zhèng
帮助缓解过去5个月没有外国游客入境所造成的损失。
...

ต้องการสมัครสมาชิก จีนไทย E-book เพื่อ รับข้อมูลข่าวสาร ภาษาจีน คลิ๊กเลย
1 ฉบับ ราคา 69 บาทหรือ $1.99
6 ฉบับ ราคา 329 บาทหรือ $9.99
12 ฉบับ ราคา 649 บาทหรือ $19.99
24 ฉบับ ราคา 979 บาทหรือ $29.99
แอพพลิเคชั่นของ Ookbee, AIS, SE-ED, NAIIN-PANN อาจมีเฉพาะจำหน่ายปลีกและสมาชิก 12 ฉบับ แต่ราคาเดียวกัน
 
,