HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
Learn Chinese with NEWS | เรียนจีนทันข่าว

ข่าว 教宗先后到访泰国日本
สมเด็จพระสันตะปาปาเสด็จเยือนประเทศไทยและญี่ปุ่น
ข่าวโดย
OREN และ นิตยสารจีน-ไทย

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส พระประมุข ศาสนจักรโรมันคาทอลิก เสด็จถึงประเทศไทยในวันที่ 20 พฤศจิกายน เพื่อทำการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเป็นเวลา 4 วัน การเสด็จเยือนในครั้งนี้ ตรงกับวาระครบรอบ 350 ปีของการจัดตั้งคณะมิสซังคาทอลิกแห่งสยามพอดี และยังเป็นการเสด็จเยือนไทยครั้งแรกในรอบ 35 ปีของประมุขแห่งโรมันคาทอลิกอีกด้วย ระหว่างการเสด็จเยือนครั้งนี้ สมเด็จพระสันตะปาปาฯ ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระ สังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม จากนั้นได้ทรงพบกับนักบวชคริสต์นิกายต่างๆ และผู้แทนศาสนาต่างๆ ในไทย ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยพันธกิจสุดท้ายในประเทศไทยคือ การประกอบพิธีมิสซาสำหรับเยาวชน ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก หลังจากนั้น สมเด็จพระสันตะปาปาฯ ได้เสด็จไปยังประเทศญี่ปุ่น เยือนเมืองโรชิมาและนางาซากิ เพื่อร่วมรำลึกถึงโศกนาฏกรรมจากเหตุระเบิดปรมาณู

luó mǎ tiān zhǔ jiāo jiāo zōng fāng jì gè 11yuè 20rì fēi dǐ tài guó ,jìn háng zhèng shì 4tiān fǎng wèn 。
罗马天主教教宗方济各11月20日飞抵泰国,进行正式4天访问。
cǐ cì zào fǎng , gāng hǎo shì tài guó dì yī jiā tiān zhǔ jiāo táng jiàn táng 350zhōu nián 。
此次造访, 刚好是泰国第一家天主教堂建堂350周年。
zhè hái shì xiàng gé 35nián hòu zài yǒu jiāo zōng fǎng tài 。
这还是相隔35年后再有教宗访泰。
fǎng wèn qī jiān ,jiāo zōng zào fǎng lā chá bō bǐ tuō sì yǔ fó jiāo sēng wáng huì miàn
访问期间,教宗造访拉查波比托寺与佛教僧王会面
jiē zhe dào zhū lā lóng gōng dà xué hé tiān zhǔ jiāo shén zhí rén yuán yǐ jí bú tóng zōng jiāo de dài biǎo jiàn miàn 。
接着到朱拉隆功大学和天主教神职人员以及不同宗教的代表见面。
zài tài guó de zuì hòu yī xiàng huó dòng shì zài màn gǔ shèng mǔ shēng tiān zhǔ jiāo zuò táng wéi qīng nián zhǔ chí mí sā 。
在泰国的最后一项活动是在曼谷圣母升天主教座堂为青年主持弥撒。
zhī hòu jiāo zōng zhuǎn wǎng rì běn ,fǎng wèn guǎng dǎo 、zhǎng qí ,dào niàn yuán bào cǎn jù 。
之后教宗转往日本,访问广岛、长崎,悼念原爆惨剧。
...

ต้องการสมัครสมาชิก จีนไทย E-book เพื่อ รับข้อมูลข่าวสาร ภาษาจีน คลิ๊กเลย
1 ฉบับ ราคา 69 บาทหรือ $1.99
6 ฉบับ ราคา 329 บาทหรือ $9.99
12 ฉบับ ราคา 649 บาทหรือ $19.99
24 ฉบับ ราคา 979 บาทหรือ $29.99
แอพพลิเคชั่นของ Ookbee, AIS, SE-ED, NAIIN-PANN อาจมีเฉพาะจำหน่ายปลีกและสมาชิก 12 ฉบับ แต่ราคาเดียวกัน
 
,