BEIJING SUMMER CAMP (14 MARCH - 9 APRIL, 2011)

Previous page 2 of 2  

เที่ยวกำแพงเมืองจีน
เยี่ยมชมพระราชวังต้องห้าม
เยี่ยมชมหอบวงสรวงสวรรค์
เยี่ยมชมพระราชวังฤดูร้อนอีเหอหยวน
ทัศนศึกษาศูนย์์วิทยาศาสตร์
THE END