BEIJING SUMMER CAMP (14 MARCH - 9 APRIL, 2011)

page 1 of 2

กิจกรรมถักเชือก
กิจกรรมตัดกระดาษ
กิจกรรมเขียนพู่กันจีน
กิจกรรมวาดลายหน้ากาก
กิจกรรมศิลปะ้ป้้องกันตัว
กิจกรรมระบายสีว่าว