KUNMING SHORT COURSE ( 5 - 19 OCTOBER , 2008) SARASAS SCHOOL

Previous page 2 of 2

เยี่ยมชม Expo' Garden
เยี่ยมชมหมู่บ้านชนกลุ่มน้อย
เยี่ยมชมตำหนักทอง
เยี่ยมชมทะเลสาบชุ่ยหู