HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
Bachelor in Chinese Language at Sun Yat Sen University | ปริญญาตรี หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ
จุดเด่น
 • หลักสูตรปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของกวางเจา
 • ไม่ต้องมีผลสอบวัดความรู้ภาษาจีน HSK
 • สามารถเรียนสาขาภาษาจีนหรือภาษาจี่นธุรกิจ
สถาบัน
สถานที่ตั้ง
ช่วงเวลารับสมัคร
ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานก่อนวันที่ 5 มิถุนายนสำหรับเทอมแรก หรือ พฤศจิกายนสำหรับเทอมสอง
ช่วงเวลาเปิดเรียน
กันยายนและมีนาคมของทุกปี
คุณสมบัติของผู้สมัครและหลักฐานในการสมัคร
 • ผู้สมัครอายุ 18 - 55 ปี
 • สำเนา Graduation Certification และ Transcripts ขั้นต่ำระดับมัธยมปลาย
 • จดหมายแนะนำตัวจากสถาบันการศึกษา (Recommendation Letter) 2 ฉบับ
 • รูปถ่าย 2 นิ้ว 8 ใบ
 • สำเนาผลสอบ HSK (ถ้ามี)
 • สำเนาหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จ่าย
 • ค่าสมัคร 400 หยวน
 • ค่าเรียน 18,200 / ปี
 • ค่าหนังสือประมาณ 300 หยวน/ ปี
 • ค่าที่พักต่อวันต่อคนโดยประมาณ 1,050 - 1,650 หยวน ต่อเดือน
หมายเหตุ
 • ระยะเวลาเรียน 4 ปี
 • ผู้สมัครไม่ต้องสอบเข้า
 • ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้ภาษาจีน
 • หากผู้สมัครมีผลการสอบ HSK ระดับ 3 ขึ้นไป  หรือ เคยเรียนภาษาจีนมาอย่างน้อย 1 เทอม สามารถได้รับพิจารณาแทรกเข้าเรียนในชั้นปีที่ 2 ได้
 • ปี 1 และปี 2 เรียนพื้นฐานภาษาจีน ระดับต้น กลาง และสูง (การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน) ปี 3 จะสามารถเลือกสาขาภาษาจีน หรือ จีนธุรกิจ
รายละเอียดหลักสูตร

ปริญญาตรี

วิชาเรียน

ปี 1

เรียนภาษาจีน ฟังพูด อ่าน เขียนระดับต้น

ปี 2

  -ทักษะฟังพูดอ่านเขียน ระดับกลาง                          -    สนทนาภาษาจีน ระดับกลาง
  - การฟังภาษาจีน ระดับกลาง                                  -    การอ่านภาษาจีน   
  -พื้นฐานการเขียนภาษาจีน ระดับต้น

ปี 3

สาขาภาษาจีน

สาขาภาษาจีนธุรกิจ

เทอม 1

      1.ทักษะฟังพูดอ่านเขียน ระดับสูง       2.สนทนาภาษาจีน ระดับสูง       3.การอ่านหนังสือพิมพ์จีน
      4. ภาษาจีนโบราณ
      5. ภาษาจีนปัจจุบัน 1
      6. การเขียน 1

 1. ทักษะฟังพูดอ่านเขียนธุรกิจ 1

 2. สนทนาภาษาจีนธุรกิจ 1

 3. การเขียน ภาษาจีนธุรกิจ 1

 4. การอ่าน ภาษาจีนธุรกิจ

 5. หลักการด้านธุรกิจ 1

เทอม 2

 1. ทักษะฟังพูดอ่านเขียน ระดับสูง

 2. สนทนาภาษาจีน ระดับสูง 2

 3. ภาษาจีนปัจจุบัน 2

 4. การเขียน 2

 5. การอ่านข่าว

 

 1. หลักการด้านธุรกิจ 2

 2. การค้าระหว่างประเทศ

 3. การเขียน ภาษาจีนธุรกิจ 2

 4. การอ่านข่าวภาษาจีน ธุรกิจ

 5. ทักษะฟังพูดอ่านเขียนธุรกิจ 2

 6. สนทนาภาษาจีนธุรกิจ 2

ปี 4

 1. ทักษะฟังพูดอ่านเขียน ระดับสูง

 2. วัฒนธรรมจีน

 3. วิทยานิพนธ์

โดยนักเรียนต้องเลือกวิชาเรียน ภาษาต่างชาติ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาสเปน เป็นต้น