HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
Chinese Language Studies at SCUT | ปริญญาตรี หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ SCUT
สถาบัน
สถานที่ตั้ง
ช่วงเวลารับสมัคร
ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม - 15 มิถุนายนของทุกปี
ช่วงเวลาเปิดเรียน
กันยายนของทุกปี
คุณสมบัติของผู้สมัครและหลักฐานในการสมัคร
 • ผู้สมัครอายุ 18 - 35 ปี
 • สำเนา Graduation Certification และ Transcripts ขั้นต่ำระดับมัธยมปลาย
 • จดหมายแนะนำตัวจากสถาบันการศึกษา (Recommendation Letter) 2 ฉบับ
 • รูปถ่าย 2 นิ้ว 5 ใบ
 • ผลสอบ HSK ระดับ 4 ขึ้นไป
 • สำเนาหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จ่าย
 • ค่าสมัคร450 หยวน
 • ค่าเรียน 18,200 หยวน/ ปี
 • ค่าหนังสือประมาณ 500 หยวน/ ปี
 • ค่าที่พักต่อวันต่อคนโดยประมาณ 3,500 หยวน/คน/ปี
หมายเหตุ
 • ระยะเวลาเรียน 4 ปี
 • ผู้สมัครไม่ต้องสอบเข้า
 • ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้ภาษาจีน
 • หากผู้สมัครมีผลการสอบ HSK ระดับ 4 ขึ้นไปและผ่านข้อสอบของมหาวิทยาลัย สามารถเข้าเรียนในชั้นปีที่ 2 ได้
  หากผู้สมัครมีผลการสอบ HSK ระดับ 5 ขึ้นไปและผ่านข้อสอบของมหาวิทยาลัย สามารถเข้าเรียนในชั้นปีที่ 3 ได้
 • หลักสูตรการเรียนการสอน ภาษาจีนกลางระดับต้น กลาง และสูง (การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน) การแปล วรรณคดีจีน หนังสือพิมพ์ การเขียนบทความ พื้นฐานด้านเศรษฐศาสตร์ การเมือง ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์จีน เป็นต้น
รายละเอียดหลักสูตร

สาขาที่เปิดสอน
1.สาขาธุรกิจการค้า(商贸汉语) : โดยปกติแล้วปีการศึกษาที่ 1และ 2 จะมีการเรียนพื้นฐานภาษาจีนเป็นหลัก ปลูกฝังความสามารถด้านภาษาจีนของนักศึกษา ปีการศึกษาที่ 3 และ 4 จะเปิดคลาสเรียนตามสาขาวิชา
สาขาวิชาเฉพาะ : สภาพทั่วไปด้านการค้าระหว่างประเทศของจีน ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจของประเทศจีน การปฏิบัติด้านธุรกิจ
ระหว่างประเทศ ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ จดหมายและโทรเลขการค้าระหว่างประเทศ การเจรจาด้านการค้าระหว่างประเทศ ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ
2. สาขาการท่องเที่ยว(旅游汉语) : โดยปกติแล้วปีการศึกษาที่ 1และ 2 เน้นการเรียนพื้นฐานภาษาจีนเป็นหลัก ปลูกฝังความสามารถด้านภาษาจีนของนักศึกษา ปีการศึกษาที่ 3 และ 4 เปิดหลักสูตรทฤษฏีสาขาวิชาการท่องเที่ยวและหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมจีน
สาขาวิชาเฉพาะ : ธุรกิจการท่องเที่ยวประเทศจีน การท่องเที่ยววัฒนธรรมจีน การท่องเที่ยวเชิงภูมิศาสตร์จีน การตลาดด้านการท่องเที่ยว มารยาทการต้อนรับด้านการท่องเที่ยว ธุรกิจการนาเที่ยว จิตวิทยาด้านการบริการการท่องเที่ยว การสัมนาการท่องเที่ยว
3. สาขาการติดต่อสื่อสาร(汉语言与传播) : โดยปกติแล้วปีการศึกษาที่ 1และ 2 จะมีการเรียนพื้นฐานภาษาจีนเป็นหลัก ปลูกฝังความสามารถด้านภาษาจีนของนักศึกษา ปีการศึกษาที่ 3 และ 4 เปิดคลาสเรียนหลักสูตรวิชาการสื่อสาร
สาขาวิชาเฉพาะ : วรรณคดีจีน วัฒนธรรมจีนและวัฒนธรรมตะวันตก การสื่อสารมวลชน วางแผนการด้านการสื่อและการตลาด ก้าววัฒนธรรมการสื่อสาร ภาษาศาสตร์การสื่อสาร เครือข่ายการสื่อสาร
4. สาขาคุรุศาสตร์(对外汉语教学) : โดยปกติแล้วปีการศึกษาที่ 1และ 2 จะมีการเรียนพื้นฐานภาษาจีนเป็นหลัก ปลูกฝังความสามารถด้านภาษาจีนของนักศึกษา ปีการศึกษาที่ 3 และ 4 เปิดคลาสเรียนภาษาจีน วรรณคดี วัฒนธรรมและการเรียนการสอนภาษาจีนต่างประเทศและหลักสูตรอื่นๆ
สาขาวิชาเฉพาะ : ภาษาจีนปัจจุบัน ภาษาจีนโบราณ วรรณคดีจีน สภาพทั่วไปของวัฒนธรรมจีน การเปรียบเทียบ วัฒนธรรมจีนและต่างชาติ สภาพทั่วไปของการเรียนการสอนภาษาจีนต่างประเทศ วิธีการสอนภาษาจีนต่างประเทศและอื่นๆ