HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
Chinese Language Studies at HEU | ปริญญาตรี หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ HEU
สถาบัน
สถานที่ตั้ง
ช่วงเวลารับสมัคร

ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานก่อนวันที่ 15 มิถุนายนของทุกปี

ช่วงเวลาเปิดเรียน
กันยายนของทุกปี
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • ผู้สมัครอายุ 18 - 25 ปี
 • สุขภาพแข็งแรง
 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
เนื้อหาหลักสูตร

เป็นหลักสูตรเอกภาษาจีน  ในปีที่ 1 และ 2 เนื้อหาเป็นการปรับพื้นฐานภาษาจีน เช่น การฟัง, การพูด, การอ่าน และการเขียน
ในปีที่ 3 และ 4 จะเริ่มเรียน วิชาวัฒนธรรมจีน, ธุรกิจการค้า, การแปล เป็นต้น

ค่าใช้จ่าย
 • ค่าสมัคร 400 หยวน
 • ค่าเรียน 16,000 หยวนต่อปี
 • ค่าที่พักต่อคนต่อเดือน 600 หยวน
เอกสารและขั้นตอนในการสมัคร
 • กรอกใบสมัครด้วยภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ค่ะ ) พร้อมแนบเอกสารในการสมัครดังนี้
  • สำเนา Graduation Certification และ Transcripts ขั้นต่ำระดับมัธยมปลาย (เป็นภาษาอังกฤษ)
  • รูปถ่าย 2 นิ้ว 7 ใบ
  • ผลสอบวัดความรู้ภาษาจีน HSK ระดับ 3
  • สำเนาหนังสือเดินทาง (มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)
  • จดหมายรับรองของผู้ปกครอง พร้อมสำเนาหนังสือเดินทางของผู้ปกครอง 1 ฉบับ (สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มของทางมหาวิทยาลัยได้ที่นี่ค่ะ )
 • ระบุประเภทที่พักที่ต้องการ
 • ชำระเงินมัดจำในการสมัคร จำนวน 5,000 บาท
  • เงินสด สามารถชำระได้ที่ ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน OREN
  • โอนเงิน โดยโอนเข้าบัญชีในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"
   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 451-1-03721-4
   เมื่อทำการโอนแล้ว กรุณาแนบหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชี พร้อมแจ้งชื่อ - นามสกุลผู้สมัคร พร้อมใบสมัคร
  • เช็ค สั่งจ่ายในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"
 • มาขอรับแบบฟอร์มตรวจร่างกายได้จากทางศูนย์ ฯ หรือสถานฑูตจีน (โดยตรวจได้ที่โรงพยาบาลรัฐบาลเท่านั้น)
หมายเหตุ
 • หากผู้สมัครมีผลสอบ HSK ระดับ 4 หรือเรียนภาษาจีนในเมืองจีน เป็นระยะเวลา 1 ปีขึ้นไป หรือผ่านการสอบจากทางมหาวิทยาลัย สามารถเข้าเรียนชั้นปีที่ 2 ได้
 • หากผู้สมัครมีผลสอบ HSK ระดับ 5 หรือเรียนภาษาจีนในเมืองจีน เป็นระยะเวลา 2 ปีขึ้นไป หรือผ่านการสอบจากทางมหาวิทยาลัย สามารถเข้าเรียนชั้นปีที่ 3 ได้