HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
Master Degree (English Program),Beihang University |ปริญญาโทอินเตอร์ ม.เป่ยหัง

สถานที่เรียน Beihang University, เมืองปักกิ่ง
ลักษณะหลักสูตร มีหลายสาขาที่เปิดสอน เช่น Business Administration, Finance, Inter Business, Engineering, Computer Science, Flight Vehicle Design etc
ภาษาที่ใช้ในการบรรยาย บรรยายภาษาอังกฤษ
ระยะเวลาเรียน 2 ปี โดยใน 1 ปี แบ่งภาคการศึกษาออกเป็น 2 ภาค ดังนี้
ภาคฤดูใบไม้ร่วง  เดือนกันยายน ถึง เดือนมกราคม
ภาคฤดูใบไม้ผลิ  เดือนมีนาคม ถึง เดือนกรกฎาคม
ช่วงเวลายื่นเอกสาร ยื่นเอกสารก่อนวันที่ 30 พฤษภาคมของทุกปี
ช่วงเวลาสอบเข้าเรียน

เดือนมิถุนายน ต้องเดินทางไปสอบที่มหาวิทยาลัย สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ 

หลักฐานในการสมัคร
  1. ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับจริง และ เอกสารรับรองวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี อย่างละ 1 ฉบับ
  2. รูปถ่ายสีตามเกณฑ์สถานฑูตจีน จำนวน 12 ใบ
  3. สำเนาหนังสือเดินทาง (มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)
  4. ผลสอบ TOEFL 570 หรือ iBT 80 คะแนน / IELTS  6.5 ขึ้นไป
  5. Personal Statement  รวม Personal background, career aspiration and study plan
  6. จดหมายแนะนำจากอาจารย์หรือที่ทำงาน 2 ฉบับ
ค่าใช้จ่าย
  1. ค่าสมัคร  1,660 หยวน
  2. ค่าเรียน  30,000 หยวน / ปี (Majors in Economics, Law  and Literature) ค่าเรียน  35,000 หยวน / ปี (สาขาอื่น)
  3. ค่าที่พักห้องคู่ประมาณ 50 หยวน / วัน / คน
รายละเอียดวิชา นักศึกษาต้องเรียนทุกวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด และต้องทำวิทยานิพนธ์

* หมายเหตุ ทางมหาวิทยาลัยจะนัดสอบสัมภาษณ์และสอบข้อเขียนภายหลังการสมัครซึ่งผู้สมัครต้องเดินทางไปสอบด้วยตนเอง