KUNMING SHORT COURSE (15 MARCH - 11 APRIL, 2008)

page 1 of 3 Next

กิจกรรมตัดกระดาษ
กิจกรรมร้องเพลงจีน
กิจกรรมศิลปะป้องกันตัว
กิจกรรมวาดภาพ