GUANGZHOU SHENZHEN HONGKONG SHORT COURSE (5 - 24 OCTOBER, 2008)

page 1 of 2 Next

กิจกรรมพู่กันจีน
กิจกรรมตัดกระดาษ
 
กิจกรรมศิลปะป้องกันตัว
กิจกรรมเครื่องปั้นดินเผา