โครงการสอบชิงทุนศึกษาต่อประเทศจีน ครั้งที่5 ปีการศึกษา 2552
จัดสอบโดย ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อจีน OREN
The 5th Scholarship Examination For March Semester 2009 [on 29 November 2008 At Bangkok Centre Hotel]

1 / 37
2 / 37
3 / 37
4 / 37
5 / 37
6 / 37
7 / 37
8 / 37
9 / 37
10 / 37
11 / 37
12 / 37
13 / 37
14 / 37
15 / 37

Examination 2009
Inside Exam Hall
Inside Exam Hall
Inside Exam Hall
Inside Exam Hall
Inside Exam Hall
Inside Exam Hall
Inside Exam Hall
Inside Exam Hall
Inside Exam Hall
Inside Exam Hall
Inside Exam Hall
Inside Exam Hall
Inside Exam Hall
Inside Exam Hall