Orientation of New Student on Sep 2015
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ กันยายน 2015

ปฐมนิเทศน์ กันยายน 2015 Bank of China นิตยสารจีน-ไทย สมาคมนักเรียนเก่าจีน
ลงทะเบียน ลงทะเบียน ตอบข้อซักถาม บริการตั้งชื่อจีน
บรรยากาศภายในงาน บรรยากาศภายในงาน บรรยากาศภายในงาน บรรยากาศภายในงาน
บรรยากาศภายในงาน
บรรยากาศภายในงาน
บรรยากาศภายในงาน บรรยากาศภายในงาน
บรรยากาศภายในงาน บรรยากาศภายในงาน บรรยากาศภายในงาน ได้รับรางวัลตอบคำถาม จาก Bank of China
สอบถามข้อมูล สอบถามข้อมูล สอบถามข้อมูล บรรยากาศภายในงาน