Orientation of New Student on Mar 2015
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มีนาคม 2015

ปฐมนิเทศน์ มีนาคม 2015 ธนาคารแห่งประเทศจีน Hainan Airline สมาคมศิษย์เก่า ม.จีน
พร้อมให้ข้อมูล พร้อมให้ข้อมูล สิทธิประโยชน์ของบัตร สายการบินน้องใหม่
บรรยากาศภายในงาน