Orientation of New Student on Mar 2014
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มีนาคม 2014

ปฐมนิเทศน์ มีนาคม 2014 ธนาคารแห่งประเทศจีน นิตยสารจีน-ไทย P-Pac
สมาคมนักเรียนเก่าจีน สมาคมให้ข้อมูลผู้ที่สนใจ สมาคมให้ข้อมูลผู้ที่สนใจ รับเปิดบัญชี BOC
บรรยากาศภายในงาน