Orientation of New Student on Mar 2011
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มีนาคม 2011

ปฐมนิเทศน์ มีนาคม 2010 ธนาคารแห่งประเทศจีน P-Pac
แนะนำการใช้ชีวิตในจีน เตรียมตัว แนะนำการเรียน พูดคุยกับศิษย์เก่า
บรรยากาศภายในงาน