HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
Northwest University 西北大学

มหาวิทยาลัยภาคตะวันตกเฉียงเหนือ
ตั้งอยู่ในเมืองซีอาน เมืองเก่าแก่และแหล่งอารยธรรม
คนไทยน้อย

ประวัติโดยย่อ

NWU ก่อตั้งขึ้นในปี 1902 และเข้าร่วมโครงการ 211 เปิดรับนักศึกษาต่างชาติเข้าครั้งแรกในปี 1965 เป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางสายไหมและวัฒนธรรมเมืองซีอัน NWU ที่โดดเด่น 6 สาขาวิชา คือ เศรษฐศาสาตร์ การเงิน ศิลปศาสตร์ภาษาจีน โบราณคดี ธรณีวิทยา วารสารศาสตร์

Course | หลักสูตร Accomodation | ที่พัก Cost | ค่าใช้จ่าย Map | แผนที่มหาวิทยาลัย Procedure | ขั้นตอนการสมัคร

 1. หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะยาว | Long - Term Chinese Training Programs
 2. ใน 1 ปี แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา คือ เทอมฤดูใบไม้ร่วง (เดือนกันยายน ถึง มกราคมปีถัดไป) และ เทอมฤดูใบไม้ผลิ (เดือนมีนาคม ถึง กรกฎาคม) ชั้นเรียนแบ่งตามระดับต้น กลาง และ สูง รวม 6 ระดับชั้นซึ่งรวมตั้งแต่ระดับที่ไม่มีพื้นฐานเลย โดยจะมีการสอบเพื่อวัดระดับในช่วงเปิดภาคการศึกษา เพื่อจัดเข้าชั้นเรียนที่เหมาะสม

  เนื้อหาการเรียนการสอน หลักสูตรภาษาจีนที่จัดไว้สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ครอบคลุมทั้งในส่วนของการฝึกทักษะ ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน โดยใช้ตำราเรียนซึ่งเป็นแบบเรียนที่เป็นมาตรฐาน และ ได้รับการยอมรับ รวมทั้งตำราที่ทางมหาวิทยาลัยผลิตขึ้นเองด้วย

  ตารางการเรียนการสอน ชั้นเรียนภาษาจีนเรียน 20 คาบต่อสัปดาห์ โดยในช่วงเช้าจะเป็นการเรียนภาษาจีน โดยเน้นห้องเรียนแบบกลุ่มเล็ก ตั้งแต่วันจันทร์ ถึง ศุกร์ พร้อมกิจกรรมเสริม ในช่วงบ่ายตามแต่สมควร

 3. หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะสั้น | Short - Term Chinese Training Programs

 4. เป็นหลักสูตรที่เรียนแทรกร่วมกับนักเรียนหลักสูตรภาษาจีน ระยะยาว แต่ผู้สมัครจะทำการสมัครเรียนตั้งแต่ 4 - 12 สัปดาห์ และผู้สมัครควรเป็นผู้มีพื้นฐานภาษาจีน

  ค่าเรียน
หลักสูตร ค่าสมัคร ค่าเรียน
หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติระยะยาว 350 หยวน

15,000 หยวน / ปี
7,500 หยวน / เทอม

หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติระยะสั้น 2,500 หยวน ต่อ 1 เดือน
4,500 หยวน ต่อ 2 เดือน

  ประเภทที่พักและค่าใช้จ่าย


  ประเภทที่พัก ราคาที่พักต่อวันต่อคน
  ห้องเดี่ยว ห้องน้ำส่วนตัว 60 หยวน
  ห้องคู่ ห้องน้ำส่วนตัว 40-45 หยวน

  หมายเหตุ   
  - หอพักมีสามแห่ง No.4 Building Cuiyuan, No.1 Building และ International Student Dorm
  - ภายในห้องพักประกอบด้วย โทรทัศน์ โทรศัพท์ แอร์
  - ภายในอาคารที่พักประกอบด้วย ห้องครัวรวม ห้องซักผ้ารวมประมาณการค่าใช้จ่ายที่ Northwest University เงินหยวน เงินบาท
ค่าสมัคร
ค่าเรียน หลักสูตร
ค่าที่พักต่อคน
(ประมาณการ 135 วัน หรือ 4 เดือน)
ค่าวีซ่า  
ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ-ซีอาน สายการบิน Air Asia  
รวมค่าใช้จ่าย  
ประมาณอัตราแลกเปลี่ยน 5 บาท/หยวน
ค่าใข้จ่ายไม่รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าตรวจร่างกาย ค่าทัศนศึกษา

 

 • กรอกใบสมัครด้วยภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ค่ะ ) พร้อมแนบเอกสารในการสมัครดังนี้
  • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 5 ใบ
  • สำเนาหลักฐานทางการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ (ขั้นต่ำชั้นมัธยมปลาย)
  • สำเนาหนังสือเดินทาง (มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)
 • ระบุประเภทที่พักที่ต้องการ
 • ชำระเงินมัดจำในการสมัคร จำนวน 5,000 บาท
  • เงินสด สามารถชำระได้ที่ ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน OREN
  • โอนเงิน โดยโอนเข้าบัญชีในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"
   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 451-1-03721-4
   เมื่อทำการโอนเงินแล้ว กรุณาโทรสารหลักฐานใบโอนเงินมายัง 0-2229-4479 พร้อมระบุชื่อผู้สมัครและมหาวิทยาลัยที่สมัคร
  • เช็ค สั่งจ่ายในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"
 • กรณีสมัครเรียนมากกว่า 1 เทอมขึ้นไป กรุณาขอรับแบบฟอร์มตรวจร่างกายได้จากทางศูนย์ ฯ หรือสถานฑูตจีน (โดยตรวจได้ที่โรงพยาบาลรัฐบาลเท่านั้น)

ช่วงเวลารับสมัคร - หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

ก่อนสิ้นเดือนพฤษภาคม สำหรับเทอมกันยายนของทุกปี

ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายน สำหรับเดือนมีนาคมของทุกปี

คุณสมบัติผู้สมัคร - หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

 • อายุ 18 - 45 ปี มีสุขภาพแข็งแรง
 • จบการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมปลาย

รูปถ่ายมหาวิทยาลัย