HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
Jiangsu Normal University | 江苏师范大学

มหาวิทยาลัยฝึกหัดครูแห่งมณฑลเจียงซู
ค่าเรียน ค่าครองชีพย่อมเยา
ตั้งอยู่เมืองซวีโจว

ประวัติโดยย่อ

เป็นมหาวิทยาลัยสาคัญที่กระทรวงศึกษาธิการและมณฑลเจียงซูร่วมกันก่อตั้งขึ้นในปี 1952 เปิดสอน 22 คณะ ครอบคลุมสาขาวิชาระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาที่มีชื่อเสียงได้แก่ ภาษาและวรรณกรรมจีน ชีววิทยา สถิติ วิศวกรรมออพติค ศึกษาศาสตร์ การพัฒนาพื้นที่ในชนบทรูปแบบใหม่ มหาวิทยาลัยแห่งนี้นับเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆที่เปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ เป็นพันธมิตรนานาชาติระหว่างมหาวิทยาลัยกว่า 30 แห่ง จาก 26 ประเทศ มหาวิทยาลัยอยู่ในเมืองสวีโจว มณฑลเจียงซู ซึ่งมีชื่อเสียงทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม มีความเจริญทางเศรษฐกิจการจัดสรรเส้นทางรถไฟใหญ่เป็นอันดับ 2 ของจีน สามารถไปเซี่ยงไฮ้หรือปักกิ่งโดยรถไฟความเร็วสูงภายใน 1-3 ชั่วโมง ปัจจุบันแบ่งออกเป็น 4 วิทยาเขต คือ ฉวนซาน หวินหลง ขุยหยวน เจี่ยวัง

Course | หลักสูตร Accomodation | ที่พัก Cost | ค่าใช้จ่าย Map | แผนที่มหาวิทยาลัย Procedure | ขั้นตอนการสมัคร

 1. หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะยาว | Long - Term Chinese Training Programs

   ใน 1 ปี แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา คือ เทอมฤดูใบไม้ร่วง (เดือนกันยายน ถึง มกราคมปีถัดไป) และ เทอมฤดูใบไม้ผลิ (เดือนมีนาคม ถึง กรกฎาคม) ชั้นเรียนแบ่งตามระดับต้น กลาง และ สูง ตั้งแต่ระดับที่ไม่มีพื้นฐานเลย โดยจะมีการสอบเพื่อวัดระดับในช่วงเปิดภาคการศึกษา เพื่อจัดเข้าชั้นเรียนที่เหมาะสม

   เนื้อหาการเรียนการสอน หลักสูตรภาษาจีนที่จัดไว้สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ครอบคลุมทั้งในส่วนของการฝึกทักษะ ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน

   ตารางการเรียนการสอน ชั้นเรียนภาษาจีนเรียน 20 คาบต่อสัปดาห์ โดยในช่วงเช้าจะเป็นการเรียนภาษาจีน และในช่วงบ่ายจะเป็นวิชาเลือก ซึ่งอาจจะมีการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนนี้ ทั้งนี้กิจกรรมในเทอมต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและจำนวนผู้สนใจเรียน

 2. หลักสูตรปริญญาตรีบรรยายจีน | Bachelor Degree

  มหาวิทยาลัยฝึกหัดครูเจียงซูเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีในหลากหลายสาขา โดยเฉพาะด้านศิลปศาสตร์ เช่น ศุึกษาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ผู้สมัครควรมีพื้นความรู้ภาษาจีนตามเกณฑ์ที่กำหนด
  ค่าเรียน
หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ค่าสมัคร ค่าเรียน
ระยะเวลา 1 เทอม
200 หยวน
6,250 หยวน / เทอม
ระยะเวลา 1 ปี 12,500 หยวน / ปี
ระยะสั้น สัปดาห์ละ 700 หยวน
ปริญญาตรีบรรยายจีน   14,000 หยวน / หลักสูตร
ปริญญาโท/เอก บรรยายจีน   16,000 หยวน / หลักสูตร

  ประเภทที่พักและค่าใช้จ่าย


  ประเภทที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวก

  ราคา / เทอม

  ห้องคู่ ห้องน้าในตัว โทรทัศน์ ตู้กดน้า โต๊ะเขียนหนังสือ ตู้เสื้อผ้า WIFI

   3,150 หยวน

  ห้องเดี่ยว  ห้องน้าในตัว โทรทัศน์ ตู้กดน้า โต๊ะเขียนหนังสือ ตู้เสื้อผ้า WIFI

  5,000 หยวนประมาณการค่าใช้จ่ายที่ Jiangsu Normal University เงินหยวน เงินบาท
ค่าสมัคร
ค่าเรียน หลักสูตร
ค่าที่พักต่อคน
(ประมาณการ 135 วัน หรือ 4 เดือน)
ค่าวีซ่า  
ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ-เซี่ยงไฮ้ สายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวเดียว  
รวมค่าใช้จ่าย  
ประมาณอัตราแลกเปลี่ยน 4.5 บาท/หยวน
ค่าใข้จ่ายไม่รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าตรวจร่างกาย ค่าทัศนศึกษา

 

 • กรอกใบสมัครด้วยภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ค่ะ ) พร้อมแนบเอกสารในการสมัครดังนี้
  • รูปถ่ายสีตามเกณฑ์สถานฑูตจีน จำนวน 12 ใบ
  • สำเนาหลักฐานทางการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ (ขั้นต่ำชั้นมัธยมปลาย)
  • สำเนาหนังสือเดินทาง (มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)
 • ระบุประเภทที่พักที่ต้องการ
 • ชำระเงินมัดจำในการสมัคร จำนวน 5,000 บาท
  • เงินสด สามารถชำระได้ที่ ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน OREN
  • โอนเงิน โดยโอนเข้าบัญชีในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"
   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาคลองเตย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 451-1-03721-4
   เมื่อทำการโอนเงินแล้ว กรุณาโทรสารหลักฐานใบโอนเงินมายัง 0-2258-6659 พร้อมระบุชื่อผู้สมัครและมหาวิทยาลัยที่สมัคร
  • เช็ค สั่งจ่ายในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"
 • กรณีสมัครเรียนมากกว่า 1 เทอมขึ้นไป กรุณาขอรับแบบฟอร์มตรวจร่างกายได้จากทางศูนย์ ฯ หรือสถานฑูตจีน (โดยตรวจได้ที่โรงพยาบาลรัฐบาลเท่านั้น)

ช่วงเวลารับสมัคร - หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

ก่อนสิ้นเดือนพฤษภาคม สำหรับเทอมกันยายนของทุกปี
ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายน สำหรับเดือนมีนาคมของทุกปี

คุณสมบัติผู้สมัคร - หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

 • อายุ 18 - 45 ปี มีสุขภาพแข็งแรง
 • จบการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมปลาย

รูปถ่ายมหาวิทยาลัย


Gallery | ดูรูปทั้งหมด