HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
Dongbei University of Finance and Economics

มหาวิทยาลัยด้านเศรษฐศาสตร์และการเงินของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หลักสูตรภาษาจีนและปริญญาโทอินเตอร์ด้านธุรกิจ
หอพักห้องเดี่ยวและคู่

ประวัติโดยย่อ

Dongbei University of Finance and Economics หรือชื่อย่อ DUFE ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1952 ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ของเมืองต้าเหลียน มีความชำนาญพิเศษในการผลิตบุคลากรทางด้านบริหารธุรกิจ การเงิน การคลัง และ เศรษฐศาสตร์

DUFE ประกอบด้วย 6 วิทยาลัย 9 ภาควิชา และ 4 ศูนย์ศึกษา โดยมีหลักสูตรต่างๆที่เปิดสอนอีกกว่า 41 สาขาวิชา ประกอบด้วยภาควิชาหลักๆ อาทิเช่น Financing, International Business Management, International Investment, Foreign Trade เป็นต้น

หลักสูตรสำหรับนักศึกษาต่างชาติ จัดตั้งขึ้นโดยแผนกนักศึกษาต่างชาติเมื่อปี ค.ศ. 1988 โดยจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนต่างชาติมาแล้วกว่าหลายพันคน เช่นจาก ญี่ปุ่น เกาหลี อเมริกา ฝรั่งเศส แคนาดา เยอรมันนี เป็นต้น โดยนักเรียนต่างชาติส่วนใหญ่เลือกเรียน หลักสูตรภาษาจีนทั้งแบบระยะสั้นและระยะยาว 

หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติแบ่งออกเป็น หลักสูตรระยะยาว (ตั้งแต่ 1 เทอมขึ้นไป) หลักสูตรระยะสั้น ซึ่งเปิดเรียนช่วงระยะเวลาเดียวกับหลักสูตรระยะยาว (1เดือน, 2 เดือน และ 3 เดือน)

 

Course | หลักสูตร Accomodation | ที่พัก Cost | ค่าใช้จ่าย Map | แผนที่มหาวิทยาลัย Procedure | ขั้นตอนการสมัคร

 1. หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะยาว | Long - Term Chinese Training Programs
 2. ใน 1 ปี แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา คือ เทอมฤดูใบไม้ร่วง (เดือนกันยายน ถึง มกราคมปีถัดไป) และ เทอมฤดูใบไม้ผลิ (เดือนมีนาคม ถึง กรกฎาคม) ชั้นเรียนแบ่งตามระดับต้น กลาง และ สูง ตั้งแต่ระดับที่ไม่มีพื้นฐานเลย โดยจะมีการสอบเพื่อวัดระดับในช่วงเปิดภาคการศึกษา เพื่อจัดเข้าชั้นเรียนที่เหมาะสม

  เนื้อหาการเรียนการสอน หลักสูตรภาษาจีนที่จัดไว้สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ครอบคลุมทั้งในส่วนของการฝึกทักษะ ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน โดยใช้ตำราเรียนเดียวกันกับทางมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง (BLCU) ซึ่งเป็นแบบเรียนที่เป็นมาตรฐาน และ ได้รับการยอมรับ

  ตารางการเรียนการสอน ชั้นเรียนภาษาจีนเรียน 20 คาบต่อสัปดาห์ โดยในช่วงเช้าจะเป็นการเรียนภาษาจีน และในช่วงบ่ายจะเป็นวิชาเลือก ซึ่งเหมาะสำหรับนักเรียนภาษาระดับกลางขึ้นไป ซึ่งอาจจะมีการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนนี้ ทั้งนี้กิจกรรมในเทอมต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและจำนวนผู้สนใจเรียน

  ทางมหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมให้ในช่วงบ่ายเสริมให้กับนักศึกษา อาทิเช่น การฝึกการออกเสียง การวาดภาพ การเขียนพู่กัน ทัศนาจรชนบท รวมถึงการจัดแข่งกีฬาภายใน เป็นต้น โดยทางสถาบันกำหนดให้นักศึกษาชำระค่ากิจกรรม พร้อมกันกับค่าเล่าเรียน

 3. หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติระยะสั้น | Short - Term Chinese Training Programs
 4. เป็นหลักสูตรที่เรียนร่วมกับนักเรียนหลักสูตรภาษาจีน ระยะยาว แต่ผู้สมัครจะทำการสมัครเรียนตั้งแต่ 1 - 3 เดือน และผู้สมัครควรเป็นผู้มีพื้นฐานภาษาจีน

 5. หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี | Undergraduate Program

  Financing, International Business Management, International Investment, Foreign Trade เป็นต้น

 6. ค่าเรียน
  ระยะเวลาเรียน
  ค่าสมัคร
  ค่าเรียน
  หลักสูตรภาษาจีน 1 ปี 680 หยวน 16,500 หยวน
  หลักสูตรภาษาจีน 1 เทอม 8,800 หยวน
  หลักสูตรภาษาจีน 3 เดือน 7,000 หยวน
  หลักสูตรภาษาจีน 2 เดือน 580 หยวน 6,000 หยวน
  หลักสูตรภาษาจีน 1 เดือน 3,000 หยวน<
  หลักสูตรปริญญาโทอินเตอร์ 800 หยวน 25,000 หยวน

  ประเภทที่พักและค่าใช้จ่าย


  ประเภทที่พัก ราคาที่พัก
  ห้องเดี่ยว 45 หยวน / วัน / คน
  ห้องเดี่ยว (อาคารใหม่) 60 หยวน / วัน / คน
  ห้องคู่ (อาคารใหม่) 74 หยวน / วัน / ห้อง
  - ภายในห้องพักประกอบด้วย ห้องน้ำส่วนตัว เครื่องทำความร้อน โทรทัศน์ โทรศัพท์ โต๊ะเขียนหนังสือ ตู้เสื้อผ้า

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่ Dongbei University of Finance and Economics เงินหยวน เงินบาท
ค่าสมัคร
ค่าเรียน หลักสูตร
ค่าที่พัก
(ประมาณการ 135 วัน)
ค่าวีซ่า
ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ-ต้าเหลียน สายการบิน China Southern Airline
รวมค่าใช้จ่าย
ประมาณอัตราแลกเปลี่ยน 5 บาท/หยวน
ค่าใข้จ่ายไม่รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าตรวจร่างกาย
 
 • กรอกใบสมัครด้วยภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ค่ะ ) พร้อมแนบเอกสารในการสมัครดังนี้
  • รูปถ่ายสีตามเกณฑ์สถานฑูตจีน จำนวน 5 ใบ
  • สำเนาหลักฐานทางการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ (ขั้นต่ำชั้นมัธยมปลาย)
  • สำเนาหนังสือเดินทาง (มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)
 • ระบุประเภทที่พักที่ต้องการ
 • ชำระเงินมัดจำในการสมัคร จำนวน 5,000 บาท
  • เงินสด สามารถชำระได้ที่ ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน OREN
  • โอนเงิน โดยโอนเข้าบัญชีในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"
   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาคลองเตย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 451-1-03721-4
   เมื่อทำการโอนเงินแล้ว กรุณาส่งหลักฐานใบโอนเงินมายัง Line Wechat หรือโทรสาร0-2258-6659 พร้อมระบุชื่อผู้สมัครและมหาวิทยาลัยที่สมัคร
  • เช็ค สั่งจ่ายในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"
 • กรณีสมัครเรียนมากกว่า 1 เทอมขึ้นไป กรุณาขอรับแบบฟอร์มตรวจร่างกายได้จากทางศูนย์ ฯ หรือสถานฑูตจีน (โดยตรวจได้ที่โรงพยาบาลรัฐบาลเท่านั้น)

ช่วงเวลารับสมัคร - หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

ก่อนสิ้นเดือนพฤษภาคม สำหรับเทอมกันยายนของทุกปี
ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายน สำหรับเดือนมีนาคมของทุกปี

คุณสมบัติผู้สมัคร - หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

 • อายุ 18 - 45 ปี มีสุขภาพแข็งแรง
 • จบการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมปลาย

รูปถ่ายมหาวิทยาลัย

คลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูป

Gallery | ดูรูปทั้งหมด