HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
Capital Normal University
 

มหาวิทยาลัยด้านการฝึกหัดครูแห่งเมืองหลวง
หลักสูตรปริญญาตรีเอกจีนไม่ต้องใช้ผล HSK
หอพักใหม่

ประวัติโดยย่อ
Capital Normal University หรือ CNU ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1954 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในปักกิ่ง ทั้งยังเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัย 100 แห่ง ในประเทศจีนที่เข้าโครงการสนับสนุนและพัฒนาแห่งศตวรรษที่ 21 ของรัฐบาลจีน

ปัจจุบัน CNU ประกอบด้วย 5 วิทยาลัย และ 18 ภาควิชา มีสาขาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีกว่า 21 สาขา ปริญญาโท 29 สาขา และ 7 สาขาในระดับปริญญาเอก และยังเป็นศูนย์วิจัย ค้นคว้า ทางด้านมนุษยศาสตร์ ในระดับปริญญาเอกอีกด้วย ในส่วนของแผนกนักศึกษาต่างชาติ ได้มีโครงการแลกเปลี่ยนกับประเทศต่าง ๆ มาแล้วกว่า 40 ประเทศ และ ได้เริ่มเปิดทำการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาต่างชาติมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1965 ในแต่ละปีมีนักศึกษาต่างชาติราว 400 คน ศึกษาในหลักสูตรระยะยาวในสาขาต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยทำการเปิดสอน

Course | หลักสูตร Accomodation | ที่พัก Cost | ค่าใช้จ่าย Map | แผนที่มหาวิทยาลัย Procedure | ขั้นตอนการสมัคร

 1. หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะยาว | Long - Term Chinese Training Programs
 2. ใน 1 ปี แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา คือ เทอมฤดูใบไม้ร่วง (เดือนกันยายน ถึง มกราคมปีถัดไป) และ เทอมฤดูใบไม้ผลิ (เดือนมีนาคม ถึง กรกฎาคม) ชั้นเรียนแบ่งตามระดับต้น กลาง และ สูง รวม 6 ระดับชั้นซึ่งรวมตั้งแต่ระดับที่ไม่มีพื้นฐานเลย โดยจะมีการสอบเพื่อวัดระดับในช่วงเปิดภาคการศึกษา เพื่อจัดเข้าชั้นเรียนที่เหมาะสม

  เนื้อหาการเรียนการสอน หลักสูตรภาษาจีนที่จัดไว้สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ครอบคลุมทั้งในส่วนของการฝึกทักษะ ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน โดยใช้ตำราเรียนเดียวกันกับทางมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง (BLCU) ซึ่งเป็นแบบเรียนที่เป็นมาตรฐาน และ ได้รับการยอมรับ รวมทั้งตำราที่ทางมหาวิทยาลัยผลิตขึ้นเองด้วย

  • วิชาบังคับ ภาษาจีนการอ่าน การเขียน การพูด การฟัง ฯลฯ
  • วิชาเลือกบังคับ ความรู้เกี่ยวกับตัวอักษรจีน การอ่านหนังสือพิมพ์จีน การฟังข่าว สภาพทั่วไปของจีน ประวัติศาสตร์จีน วัฒนธรรมจีน สนทนาธุรกิจจีน ฯลฯ
  • วิชาเลือกเสรี การเขียนและวาดภาพพู่กันจีน การร้องเพลงจีน ภาพยนตร์จีน การติวสอบ HSK โครงสร้างบรรษัทในประเทศจีน เศรษฐศาสตร์ หลักสูตรภาษาจีนสำหรับการค้า ระบบบัญชี ฯลฯ

  ตารางการเรียนการสอน ชั้นเรียนภาษาจีนเรียน 20 คาบต่อสัปดาห์ โดยในช่วงเช้าจะเป็นการเรียนภาษาจีน และในช่วงบ่ายจะเป็นวิชาเลือก ซึ่งเหมาะสำหรับนักเรียนภาษาระดับกลางขึ้นไป ซึ่งอาจจะมีการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนนี้ ทั้งนี้กิจกรรมในเทอมต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและจำนวนผู้สนใจเรียน

 3. หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะสั้น | Short - Term Chinese Training Programs
 4. เป็นหลักสูตรที่เรียนร่วมกับนักเรียนหลักสูตรภาษาจีน ระยะยาว แต่ผู้สมัครจะทำการสมัครเรียนตั้งแต่ 4 - 12 สัปดาห์ และผู้สมัครควรเป็นผู้มีพื้นฐานภาษาจีน

 5. หลักสูตรภาษาจีนปริญญาตรี สำหรับนักเรียนต่างชาติ | Chinese Language Studies
 6. หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี | Undergraduate Program

  History Department, Chinese Department, Fine Arts Department, Music Department etc.


 7. ค่าเรียน

  หลักสูตร

  ค่าสมัคร

  ค่าเรียน

  หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะยาว

  400 หยวน

  9,800 หยวน / เทอม

  หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะสั้น

  4 สัปดาห์แรก 3,300 หยวน สัปดาห์ต่อไปคิดสัปดาห์ละ 800 หยวน

  หลักสูตรภาษาจีนปริญญาตรี สำหรับนักเรียนต่างชาติ 23,600 หยวน / ปี

  ประเภทที่พักและค่าใช้จ่าย


   

  ประเภทที่พัก ราคาที่พักต่อวันต่อคน
  ห้องคู่ ห้องน้ำส่วนตัว 70 หยวน
  ห้องเดี่ยว ห้องน้ำส่วนตัว 110 หยวน
  ห้อง 4 คน (เตียง 2 ชั้น) 45 หยวน

  ภายในที่พักมีโทรทัศน์ เครื่องปรับอากาศ โทรศัพท์ ห้องน้ำส่วนตัว โต๊ะเขียนหนังสือ

  *หมายเหตุ สำหรับผู้ที่สมัครเรียนระยะสั้น ที่พักห้องคู่ ราคา 110 หยวนต่อวันต่อคน / ห้องเดี่ยว ราคา 180 หยวนต่อวันต่อคน / ห้อง 4คน 75 หยวนต่อวันต่อคน

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่ Capital Normal University เงินหยวน เงินบาท
ค่าสมัคร
ค่าเรียน หลักสูตร
ค่าที่พัก
(ประมาณการ 135 วัน)
ค่าวีซ่า
ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ-ปักกิ่ง สายการบิน Air China
รวมค่าใช้จ่าย  
ประมาณอัตราแลกเปลี่ยน 4.85 บาท/หยวน
ค่าใข้จ่ายไม่รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าตรวจร่างกาย
 • กรอกใบสมัครด้วยภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ค่ะ ) พร้อมแนบเอกสารในการสมัครดังนี้
  • รูปถ่ายสีตามเกณฑ์สถานฑูตจีน จำนวน 12 ใบ
  • สำเนาหลักฐานทางการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ (ขั้นต่ำชั้นมัธยมปลาย)
  • สำเนายรับรองการจบการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ (ขั้นต่ำชั้นมัธยมปลาย)
  • สำเนาหนังสือเดินทาง (มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)
  • Recomment Letter จากทางมหาวิทยาลัยหรือบริษัท (ภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ) 1 ฉบับสำหรับหลักสูตรปริญญาตรี
  • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ปกครอง 1 ฉบับ
 • ระบุประเภทที่พักที่ต้องการ
 • ชำระเงินมัดจำในการสมัคร จำนวน 5,000 บาท
  • เงินสด สามารถชำระได้ที่ ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน OREN
  • โอนเงิน โดยโอนเข้าบัญชีในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"
   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาคลองเตย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 451-1-03721-4
   เมื่อทำการโอนเงินแล้ว กรุณาส่งหลักฐานใบโอนเงินมายัง Line Wechat หรือโทรสาร0-2258-6659 พร้อมระบุชื่อผู้สมัครและมหาวิทยาลัยที่สมัคร
  • เช็ค สั่งจ่ายในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"
 • กรณีสมัครเรียนมากกว่า 1 เทอมขึ้นไป กรุณาขอรับแบบฟอร์มตรวจร่างกายได้จากทางศูนย์ ฯ หรือสถานฑูตจีน (โดยตรวจได้ที่โรงพยาบาลรัฐบาลเท่านั้น)

ช่วงเวลารับสมัคร - หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

ก่อนสิ้นเดือนพฤษภาคม สำหรับเทอมกันยายนของทุกปี

ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายน สำหรับเดือนมีนาคมของทุกปี

คุณสมบัติผู้สมัคร - หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

 • อายุ 18 - 45 ปี มีสุขภาพแข็งแรง
 • จบการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมปลาย

รูปถ่ายมหาวิทยาลัย


Gallery | ดูรูปทั้งหมด