HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
Beijing Language and Culture University

มหาวิทยาลัยด้านและวัฒธรรมปักกิ่ง
หลักสูตรภาษาจีนเข้มและหลากหลาย
หอพักมีทั้งห้องเดี่ยวและห้องคู่

ประวัติโดยย่อ

มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1962 เป็นมหาวิทยาลัยที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อสอน ภาษาจีนให้ชาวต่างชาติโดยเฉพาะ มีประสบการณ์มากว่า 40 ปี มีการศึกษาค้นคว้าวิธีการสอนภาษาจีน ให้ชาวต่างชาติให้ได้ผลตามหลักวิทยาศาสตร์มากที่สุด ในระยะเวลาที่ผ่านมา มีนักศึกษาจากประเทศต่างๆ ทั่วโลกกว่า 160 ประเทศมาศึกษาภาษาจีนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ จำนวนนักเรียนที่ผ่านการศึกษามีมากกว่า 70,000 คน ปัจจุบันแต่ละปีจะมีนักศึกษาชาติต่าง ๆ ประมาณ 6,000 คน มาศึกษาที่สถาบันแห่งนี้ นอกจากจะสอนวิชาด้านภาษาและวัฒนธรรมแล้ว ยังสอนวิชาไอที และการเงิน สอนหลักสูตรตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ปริญญาโทถึงปริญญาเอก นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นอีกมากมายให้เลือกเรียน

Course | หลักสูตร Accomodation | ที่พัก Cost | ค่าใช้จ่าย Map | แผนที่มหาวิทยาลัย Procedure | ขั้นตอนการสมัคร

 1. หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

  - หลักสูตรภาษาจีนระยะยาว            แบ่งเป็น 3 ระดับ ตั้งแต่ระดับต้น กลางและสูง ซึ่งแบ่งออกเป็นระดับ A, B, C, D, E, F
  - หลักสูตรภาษาจีนเร่งรัด                เรียนสัปดาห์ละ 30 ชม. เน้นพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้เร็วขึ้น
  - หลักสูตรภาษาจีน 12 สัปดาห์        เน้นพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เปิดช่วง ปลายเดือนมีนาคม และกลางเดือนกันยายน)
  - หลักสูตรภาษาจีนเร่งรัด 12 สัปดาห์  เรียนสัปดาห์ละ 30 ชม. เน้นพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้เร็วขึ้น


 2. หลักสูตรปริญญาตรีเรียนกับนักเรียนต่างชาติ 4 ปี ไม่ต้องสอบเข้า ไม่ต้องใช้ผลการสอบ HSK สำหรับการเข้าเรียนชั้นปี 1 หากมีผลสอบสามารถทำการทดสอบที่มหาวิทยาลัยเพื่อเลื่อนชั้นในปีที่สูงขึ้น


  ค่าเรียน

  หลักสูตร

  ค่าสมัคร

  ค่าเรียน

  ภาษาจีน

  600 หยวน

  11,600 หยวนต่อเทอม (หรือ 23,200 หยวนต่อปี)
  8,300 หยวนต่อ 12 สัปดาห์

  ภาษาจีนเร่งรัด

  19,100 หยวนต่อเทอม
  12,500 หยวนต่อ 12 สัปดาห์

  ปริญญาตรี

  800 หยวน

  23,200 หยวน / ปี

  ภาษาจีนระยะสั้น 600 หยวน 3,500 หยวน (4 สัปดาห์), 4,200 หยวน (5 สัปดาห์)
  4,800 หยวน (6 สัปดาห์), 6,700 หยวน (8 สัปดาห์)

  ประเภทที่พักและค่าใช้จ่าย


  Foreign Students Dormitory

  ประเภทที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวก ราคา / คน / วัน
   ห้องคู่ ห้องน้ำส่วนตัว มีโทรทัศน์ เครื่องปรับอากาศ โทรศัพท์ โต๊ะเขียนหนังสือ
  * ค่าที่พักสำหรับผู้ที่สมัครเรียน 12 สัปดาห์ ราคา 90 หยวน / คน / วัน
  80 หยวน

  BLCU Conference Center

  ประเภทที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวก ราคา / คน / วัน

  ห้องเดี่ยว ห้องน้ำส่วนตัว มีโทรทัศน์ เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น โทรศัพท์ โต๊ะเขียนหนังสือ  (รวมอาหารเช้า)

    ***ค่าที่พักระยะสั้น ตั้งแต่ 30-84 วัน ราคา 150 หยวน / คน / วัน***

  145 หยวน
      หมายเหตุ          - ค่าห้องพักรวมค่าน้ำและค่าไฟแล้ว
                              - โทรศัพท์ในหอพักใช้ระบบ 201
                              - การใช้อินเตอร์เน็ตสามารถเล่นภายในห้องพักได้
                              - ภายในหอพักมีห้องครัวรวม และห้องซักผ้ารวม

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่ Beijing Language and Culture University เงินหยวน เงินบาท
ค่าสมัคร
ค่าเรียน หลักสูตร
ค่าที่พัก
(ประมาณการ 135 วัน)
ค่าวีซ่า
ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ-ปักกิ่ง สายการบิน Air China
รวมค่าใช้จ่าย
ประมาณอัตราแลกเปลี่ยน 5 บาท/หยวน
ค่าใข้จ่ายไม่รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าตรวจร่างกาย
  • กรอกใบสมัครด้วยภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ค่ะ ) พร้อมแนบเอกสารในการสมัครดังนี้
   • สำเนาหลักฐานทางการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ (ขั้นต่ำชั้นมัธยมปลาย)
   • สำเนาหนังสือเดินทาง (มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)
   • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ปกครอง 1 ฉบับ
  • ระบุประเภทที่พักที่ต้องการ
  • ชำระเงินมัดจำในการสมัคร จำนวน 5,000 บาท
   • เงินสด สามารถชำระได้ที่ ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน OREN
   • โอนเงิน โดยโอนเข้าบัญชีในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"
    ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาคลองเตย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 451-1-03721-4
    เมื่อทำการโอนเงินแล้ว กรุณาส่งหลักฐานใบโอนเงินมายัง Line Wechat หรือโทรสาร0-2258-6659 พร้อมระบุชื่อผู้สมัครและมหาวิทยาลัยที่สมัคร
   • เช็ค สั่งจ่ายในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"
  • กรณีสมัครเรียนมากกว่า 1 เทอมขึ้นไป กรุณาขอรับแบบฟอร์มตรวจร่างกายได้จากทางศูนย์ ฯ หรือสถานฑูตจีน (โดยตรวจได้ที่โรงพยาบาลรัฐบาลเท่านั้น)

ช่วงเวลารับสมัคร - หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

ก่อนสิ้นเดือนพฤษภาคม สำหรับเทอมกันยายนของทุกปี
ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายน สำหรับเดือนมีนาคมของทุกปี
คุณสมบัติผู้สมัคร - หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ
 • อายุ 18 - 45 ปี มีสุขภาพแข็งแรง
 • จบการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมปลาย

รูปถ่ายมหาวิทยาลัย


Gallery | ดูรูปทั้งหมด