HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
Beijing International Studies University   |

ประวัติโดยย่อ1

Beijing International Studies University (BISU) หรือสถาบันภาษาต่างประเทศที่สองของปักกิ่ง ก่อตั้งขึ้นเมื่อตุลาคม ปี ค.ศ. 1964 รู้จักกันในนามของมหาวิทยาลัยการท่องเที่ยวของจีน เป็นมหาวิทยาลัยซึ่งเน้นสอนหลักสูตรเกี่ยวกับภาษาต่างประเทศ และสาขาวิชาด้านการท่องเที่ยวโดยเฉพาะ ปัจจุบันได้ยกระดับขึ้นเป็นมหาวิทยาัลัยสหสาขา ซึ่งเปิดสอนทั้งศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

คณะและภาควิชาที่เปิดสอน

 • Languages Departments : English, Japanese, German, Russian, French, Spanish, Arabic, Korean.
 • The School of International Communication, The School of Law and Politics, The School of International Economics and Trade, The School of Tourism Management, The School of International Cultural Exchange, The School for Continuing Education, The School for Advanced Vocational Education
 • Institute for Transculture Studies, The Academy of Tourism Development

มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ชานเมืองทิศตะวันออกของวงแหวนรอบที่ 5 เขตเฉาหยาง (Chaoyang District) ใกล้กับเขตศูนย์กลางธุรกิจของปักกิ่ง การเดินทางไปมาสะดวก รวมทั้งมีสถานีรถไฟใต้ดินต้นทางที่อยู่ไม่ไกลจากตัวสถาบัน

แผนที่แสดงที่ตั้งของมหาวิทยาลัย1

หลักสูตร1

 1. หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ | Long - Term Chinese Training Programs
 2. ใน 1 ปี แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา คือ เทอมฤดูใบไม้ร่วง (เดือนกันยายน ถึง มกราคมปีถัดไป) และ เทอมฤดูใบไม้ผลิ (เดือนมีนาคม ถึง กรกฎาคม) ชั้นเรียนแบ่งตามระดับต้น กลาง และ สูง โดยจะมีการสอบเพื่อวัดระดับในช่วงเปิดภาคการศึกษา เพื่อจัดเข้าชั้นเรียนที่เหมาะสม

  เนื้อหาการเรียนการสอน หลักสูตรภาษาจีนที่จัดไว้สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ครอบคลุมทั้งในส่วนของการฝึกทักษะ ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน โดยใช้ตำราเรียนเดียวกันกับทางมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง (BLCU) ซึ่งเป็นแบบเรียนที่เป็นมาตรฐาน และ ได้รับการยอมรับ

  ตารางการเรียนการสอน ชั้นเรียนภาษาจีนเรียน 20 คาบต่อสัปดาห์ โดยในช่วงเช้าจะเป็นการเรียนภาษาจีน และในช่วงบ่ายจะเป็นวิชาเลือก ซึ่งเหมาะสำหรับนักเรียนภาษาระดับกลางขึ้นไป ซึ่งอาจจะมีการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนนี้ ทั้งนี้กิจกรรมในเทอมต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและจำนวนผู้สนใจเรียน

 3. หลักสูตรปริญญาตรีสำหรับนักศึกษาต่างชาติ | Chinese Language Studies (สาขาภาษาและวัฒนธรรมจีน, การท่องเที่ยวและการเงิน)
 4. หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี | Undergraduate Program

  Chinese Literature, Journalism, English, JapaneseGerman, Grench, Spanish, Russian, Arabic, Korean, Tourism Management, Law, Marketing, International Trade, International Politice, Finance

ค่าใช้จ่าย
หลักสูตร
ค่าสมัคร
ค่าเรียน

หลักสูตรภาษาจีนระยะยาว (1 เทอมการศึกษาขึ้นไป)

800 หยวน

9,000 หยวน / เทอม
หลักสูตรปริญญาตรีสำหรับนักศึกษาต่างชาติ
22,000 หยวน / ปี
หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี )
22,000 หยวน / ปี
ประเภทที่พักและค่าใช้จ่าย1
อาคาร ประเภทที่พัก ราคาที่พัก ต่อ เทอม ต่อ คน
หมายเลข 2 ยูนิต C ห้องคู่ ห้องน้ำรวม ห้องครัวรวม 4,500 หยวน
ยูนิต A ห้องคู่ ห้องน้ำส่วนตัว ห้องครัวรวม 6,000 หยวน
ยูนิต B ห้องคู่ ห้องน้ำส่วนตัว ห้องครัวส่วนตัว 8,250 หยวน
หมายเลข 8 ห้องคู่ ห้องน้ำส่วนตัว ห้องครัวรวม 7,000 หยวน

หมายเหตุ
- ภายในที่พักมีโทรทัศน์ เครื่องปรับอากาศ โทรศัพท์ โต๊ะเขียนหนังสือ สาย LANs
- ภายในอาคารมีห้องครัวรวม ห้องซักผ้ารวม
- ค่าที่พักชำระเป็นรายเทอม
- ค่ามัดจำห้องพัก 500 หยวน
- ทุกห้องพักมีโควตาสำหรับไฟฟ้า 100 โวลต์ต่อห้อง และนักเรียนเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนที่เกิน

ช่วงเวลารับสมัคร - หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ1

ก่อนสิ้นเดือนพฤษภาคม สำหรับเทอมกันยายนของทุกปี

ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายน สำหรับเดือนมีนาคมของทุกปี

คุณสมบัติผู้สมัคร - หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

 • อายุ 18 - 60 ปี มีสุขภาพแข็งแรง
 • จบการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมปลาย

เอกสารและขั้นตอนในการสมัคร - หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ1

 • กรอกใบสมัครด้วยภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน และระบุประเภทที่พัก (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ค่ะ ) พร้อมแนบเอกสารในการสมัครดังนี้
  • รูปถ่ายสีขนาด 1 - 2 นิ้ว จำนวน 5 ใบ
  • สำเนาหลักฐานทางการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ (ขั้นต่ำชั้นมัธยมปลาย)
  • สำเนาหนังสือเดินทาง (มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)
 • ระบุประเภทที่พักที่ต้องการ
 • ชำระเงินมัดจำในการสมัคร จำนวน 5,000 บาท
  • เงินสด สามารถชำระได้ที่ ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน OREN
  • โอนเงิน โดยโอนเข้าบัญชีในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"
   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาศาลาแดง บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 103 - 1 - 27014 - 1
   เมื่อทำการโอนแล้ว กรุณาแนบหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชี พร้อมแจ้งชื่อ - นามสกุลผู้สมัคร พร้อมใบสมัคร
  • เช็ค สั่งจ่ายในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"
 • กรณีสมัครเรียนมากกว่า 1 เทอมขึ้นไป กรุณาขอรับแบบฟอร์มตรวจร่างกายได้จากทางศูนย์ ฯ หรือสถานฑูตจีน (โดยตรวจได้ที่โรงพยาบาลรัฐบาลเท่านั้น)

รูปถ่ายมหาวิทยาลัย