HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
Taiwan Short Course Camp | โครงการเรียนภาษาระยะสั้นภาคฤดูร้อนที่ไต้หวัน
ลงทะเบียนสัมมนา สามารถลงทะเบียนสัมมนาพร้อมรับสิทธิพิเศษในงาน
สถานที่ I-Shou University, เมืองเกาสุง
ช่วงเวลา 12 มีนาคม - 6 เมษายน 2561 (26 วัน)
ค่าใช้จ่าย 59,900 บาท สำหรับ 4 สัปดาห์
เงื่อนไขในการสมัคร
 1. ผู้สมัครอายุ 12 ปีขึ้นไป (หรือดูความพร้อมของผู้สมัคร)
 2. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ หากมีโรคประจำตัว กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนการเดินทาง
 3. ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ภาษาจีน
 4. ยื่นเอกสารสมัครและหลักฐาน พร้อมชำระเงินมัดจำ จำนวน 10,000 บาทสำหรับการจองภายในวันที่
  20 มกราคม 2562 และชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันปฐมนิเทศ
เอกสารในการสมัคร
 1. กรอกใบสมัคร (สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ค่ะ ... )
 2. รูปถ่ายสี ฉากหลังขาว ตามกฎการทำวีซ่าเข้าไต้หวัน
 3. สำเนาสูติบัตร ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล
 4. สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัครและของคุณพ่อ คุณแม่
 5. สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัครและของคุณพ่อ คุณแม่
 6. สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ฉบับ (มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)
 7. หนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศจากเขต
 8. ใบรับรองสถานภาพนักเรียน
 9. เงินมัดจำ 10,000 บาท
สถานที่รับสมัคร
 • ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน OREN
  ที่อยู่ 217/16-5 ชั้น 7 อโศกทาวเวอร์ส (กรีนสเปช) ถ.อโศกมนตรี (สุขุมวิท 21) คลองเตยเหนือ วัฒนากรุงเทพ ฯ 10110 (ออกสถานีรถไฟใต้ดินสถานเพชรบุรี ประตู 2)
  หมายเลขโทรศัพท์ 0-2-258-6657-8, 08-6627-1751, 08-9790-7744
วิธีการชำระเงิน
 • เงินสด สามารถชำระได้ที่ "ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน OREN"
 • โอนเงิน โดยโอนเข้าบัญชีในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริิกิติ์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 451-1-03721-4
  เมื่อทำการโอนแล้ว กรุณาแฟกซ์หลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชี พร้อมแจ้งชื่อ - นามสกุลผู้สมัคร หมายเลขโทรศัพท์ มาที่
  0-2229-4479
 • เช็ค สั่งจ่ายในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"
รายละเอียดโครงการ
 • ช่วงเช้าจันทร์ - ศุกร์ เรียนภาษาจีน (เน้น ฟัง พูด อ่าน เขียน)
 • ช่วงบ่ายวันจันทร์ - ศุกร์ จะมีกิจกรรม เช่น ตัดกระดาษ ตีกอล์ฟ ทำตราประทับ เล่นโยโย่ ทำโคมจีน
 • ทัศนศึกษาสถานที่สำคัญในช่วงวันหยุด เช่น สวนสนุกอีด้า,เมืองไทหนาน,ศูนย์ศิลปะ,วัดพระใหญ่
  นอกจากนี้เจ้าหน้าที่อาจนำนักเรียนไปตามสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆตามความเหมาะสม
  (รายละเอียดสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)
ค่าใช้จ่ายข้างต้นรวม
 1. ค่าเรียน (ค่าหนังสือ + ค่าเรียน+ ค่าลงทะเบียนเรียน)
 2. ค่ากิจกรรมตลอดโปรแกรม
 3. ค่าทัศนศึกษา (ค่ารถรับส่ง + ค่าบัตรผ่านประตูเข้าชมสถานที่ตามรายการ)
 4. ค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่าเข้าไต้หวัน
 5. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 6. ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบิน Thai Smile
 7. ค่าที่พักห้อง 3 คน ห้องน้ำส่วนตัว
 8. ค่าบัตรอาหาร 500 ดอลล่าห์ไต้หวัน
 9. ค่าประกันอุบัติเหตุ-สุขภาพ
 10. เจ้าหน้าที่คนไทย ดูแลตลอดโครงการ
  *ในกรณีไม่ประสงค์ทัศนศึกษาตามรายการ ของสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน
ค่าใช้จ่ายข้างต้นไม่รวม
 1. ค่ามัดจำที่พัก
 2. ค่ามัดจำบัตรอาหาร
 3. ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 5. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ในกรณีน้ำหนักกระเป๋าเดินทางหนักเกินกว่าสายการบินกำหนด คือ 20 กิโลกรัมต่อท่าน
 6. ค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาติสำหรับคนต่างด้าวที่กลับเข้าประเทศ
 7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
เงื่อนไขการยกเลิก
 1. ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วันทำการ และทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่คืนเงินมัดจำทั้งหมด
 2. กรณียกเลิกกระทันหันก่อนการเดินทาง 1 สัปดาห์ ทางบริษัท ฯ สงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินทั้งหมด
หมายเหตุ
 1. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการได้ตามความเหมาะสมหากมีเหตุจำเป็น เนื่องจากการยกเลิกของเที่ยวบิน การล่าช้าของเที่ยวบิน สภาพอากาศ การจราจร การเมือง หรือด้วยสาเหตุอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ทางเราจะยึดถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสิ่งสำคัญ และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าว
 2. ทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศหรือห้ามเข้าประเทศ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธมิให้ผ่านขั้นตอนพิธีการตรวจคนเข้า-ออกนอกเมือง จากเจ้าหน้าที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ อันเนื่องมาจากผู้เดินทางมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องและความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลอื่นใดก็ตามที่ทางเจ้าหน้าที่ได้พิจารณาแล้ว ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าใช้จ่ายทั้งหมด
สถานที่่ท่องเที่ยว

สวนสนุกอีด้า (E-Da Amusement Park)
สวนสนุกอีด้านับเป็นสวนสนุกสไตล์กรีกในไต้เหวัน ภายในประกอบด้วย เมืองโบราณ เมืองภูเขา ปราสาทโทจัน โดยมีรถไฟโมโนเรลวิ่งรอบสวนสนุก มีโรเลอร์โคลเตอร์ และเครื่องเล่นหลากหลายภายใต้บรรยากาศแบบกรีก

ศูนย์ศิลปะ (Pier-2 Art Center)

นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกที่ของเมืองเกาสง ศูนย์แห่งนี้ดัดแปลงมาจากโกดังเก็บของเก่ามาเปลี่ยนเป็นลาน
แสดงผลงานศิลปะสมัยใหม่ซึ่งมีทั้งรูปปั้น กราฟิติี้ ร้านกาแฟ ตลาดนัด DIY ต้อนรับนักท่องเที่ยวในฐานะจุดเช็คอิน

เมืองไทหนาน  ( Tainan City)

เมืองไทหนานนับเป็นเมืองที่รุ่มรวยทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ไทหนานนับเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของไต้หวัน

วัดพระใหญ่โฝกวงซัน ( Fo Guang Shan)
เป็นวันทางศาสนาพุทธที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของไต้หวัน ภายในวัดมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ ถือเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมอย่างล้นหลาม วัดแห่งนี้มีพิพิธภัณฑ์ทางพุทธศาสนา และยังเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุอีกด้วย


 

ตลาดกลางคืน ( Night Market)
เสน่ห์ของไต้หวันที่ทุกคนต้องไปเดินคือตลาดกลางคืน ไม่ว่าจะหาชานมไข่มุกสักแก้ว อาหารปิ้งย่าง เดินเล่นซื้อของใช้ต่างๆ หรือ เดินเล่นชิวๆ นับเป็นอีกไฮไลด์ที่ไม่ควรพลาด

สอบถามรายละเอียดและจอง | Question and Reservation

Name | ชื่อ-สกุล
Nickname | ชื่อเล่น

Name Reserved | ต้องการจองชื่อ
Question | หัวข้อคำถาม
Detail | รายละเอียด
E-mail Address | อีเมลล์
Contact Number | เบอร์ติดต่อ
Contact Back | ให้ติดต่อกลับ Mail Phone