HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
China Summer Camp | โครงการทัศนศึกษาภาคฤดูร้อนที่จีน (ซัมเมอร์แคมป์จีน)
ตารางเรียนกิจกรรม คลิ๊กที่นี่เพื่อดูตารางเรียนและกิจกรรม
สถานที่ Nantong University, เมืองหนานทง มณฑลเจียงซู
ช่วงเวลา 2 - 23 เมษายน 2561 (3 สัปดาห์)
ค่าใช้จ่าย 39,900 บาท เท่านั้น (บินตรงด้วยการบินจีนสู่เซี่ยงไฮ้แล้วนั่งรถบัสเข้าเมืองหนานทง)
เงื่อนไขในการสมัคร
 1. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ หากมีโรคประจำตัว กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนการเดินทาง
 2. ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ภาษาจีน
 3. ยื่นเอกสารสมัครและหลักฐาน พร้อมชำระเงินมัดจำ จำนวน 10,000 บาทสำหรับการจองและชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดภายในวันที่ 10 มีนาคม 2561
เอกสารในการสมัคร
 1. กรอกใบสมัคร (สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ค่ะ ... )
 2. รูปถ่ายสีตามเกณฑ์สถานฑูตจีน 4 รูป
 3. สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ฉบับ พร้อมฉบับจริง (มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)
 4. กรณีอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องใช้สูติบัตร (ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ถ้ามี) ใบรับรองจากทางเขต และสำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง
งานปฐมนิเทศ วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2561  เวลา 10.00 – 12.00 น.  ณ ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน OREN
สถานที่รับสมัคร
 • ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน OREN
  ที่อยู่ 60 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซน D ชั้น 2 เลขที่ห้อง 201/4 - 5 ถ. รัชดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุงเทพ ฯ 10110 (ลงสถานีรถไฟใต้ดินสถานีศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ประตู 3)
  หมายเลขโทรศัพท์ 0-2229-4477-8, 08-6627-1751, 08-9790-7744
วิธีการชำระเงิน
 • เงินสด สามารถชำระได้ที่ "ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน OREN"
 • โอนเงิน โดยโอนเข้าบัญชีในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริิกิติ์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 451-1-03721-4
  เมื่อทำการโอนแล้ว กรุณาแฟกซ์หลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชี พร้อมแจ้งชื่อ - นามสกุลผู้สมัคร หมายเลขโทรศัพท์ มาที่
  0-2229-4479
 • เช็ค สั่งจ่ายในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"
รายละเอียดโครงการ
 • ช่วงเช้าจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 12.00 น. เรียนภาษาจีน (เน้นการสนทนาภาษาจีนในชีวิตประจำวัน)
 • ช่วงบ่าย จัดกิจกรรมในห้องเรียน
 • กิจกรรมในห้องเรียน เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ศิลปะและเข้าใจวัฒนธรรมจีน อาทิ การวาดและเขียนด้วยพู่กันจีน
  ศิลปะป้องกันตัวแบบจีน ตัดกระดาษ เป็นต้น
 • วันหยุดทัศนศึกษาในเมืองหนานทง เซี่ยงไฮ้ โจวจวง อู๋ซี
 • ตารางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ค่าใช้จ่ายข้างต้นรวม
 1. ค่าเรียน (ค่าหนังสือ + ค่าเรียน + ค่ากิจกรรม + ค่าอุปกรณ์)
 2. ค่าทัศนศึกษา (ค่ารถรับส่ง + ค่าบัตรผ่านประตูเข้าชมสถานที่ตามรายการ)
 3. ค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่าเข้าประเทศจีน
 4. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 5. ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบินจีน
 6. ค่าที่พักห้องคู่ ห้องน้ำส่วนตัว
 7. บัตรอาหารที่ใช้ในทานอาหารในโรงอาหาร
 8. ค่าประกันอุบัติเหตุ-สุขภาพ
 9. เจ้าหน้าที่คนไทย ดูแลตลอดโครงการ
ค่าใช้จ่ายข้างต้นไม่รวม
 1. ค่ามัดจำที่พัก
 2. ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 4. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ในกรณีน้ำหนักกระเป๋าเดินทางหนักเกินกว่าสายการบินกำหนด
 5. ค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาติสำหรับคนต่างด้าวที่กลับเข้าประเทศ
 6. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่นอกเหนือจากที่จัดให้
 7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
เงื่อนไขการยกเลิก
 1. ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วันทำการ และทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่คืนเงินมัดจำทั้งหมด
 2. กรณียกเลิกกระทันหันก่อนการเดินทาง 1 สัปดาห์ ทางบริษัท ฯ สงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินทั้งหมด
หมายเหตุ
 1. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการได้ตามความเหมาะสมหากมีเหตุจำเป็น เนื่องจากการยกเลิกของเที่ยวบิน การล่าช้าของเที่ยวบิน สภาพอากาศ
  การจราจร การเมือง หรือด้วยสาเหตุอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ทางเราจะยึดถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสิ่งสำคัญ และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าว
 2. ทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศหรือห้ามเข้าประเทศ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธมิให้ผ่านขั้นตอนพิธีการตรวจคนเข้า-ออกนอกเมือง จากเจ้าหน้าที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ อันเนื่องมาจากผู้เดินทางมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องและความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลอื่นใดก็ตามที่ทางเจ้าหน้าที่ได้พิจารณาแล้ว ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าใช้จ่ายทั้งหมด
สถานที่่ท่องเที่ยว

สวนสุ่ยฮุ่ยและแม่น้ำเฮา
เป็นแม่น้ำที่ยาวถึง 10 กม.ที่ผ่านใจกลางเมืองหนานทง โดยรอบแม่น้ำเป็นสถาปัึตยกรรมโบราณ นอกจากนี้ยังไม่ชมสวนสุ่ยฮุ่ยซึ่งเป็นสวนที่สะท้อนสถาปัตยกรรมการจัดสวนของจีน

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหนานทง

เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุดในเมืองหนานทง มีการจัดแสดงสัตว์น้ำทะเลที่หลากหลาย ทั้งปลากระเบน ปลาฉลาม มีอุโมงค์ที่ล้อมรอบด้วยกระจกใสให้ผู้เข้าชมได้ชมสัตว์น้ำได้อย่างใกล้ชิด

หอไข่มุก
เป็นหอส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์สูง 468 เมตร ลัษณะเป็นเสาสูงมีหอกลมเหมือนเม็ดไข่มุกเสียบอยู่ ภายในหอกลมทำเป็นภัตตาคาร โรงแรม และร้านค้า ที่ฐานใต้หอจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เมืองเซี่ยงไฮ้

หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้
คือสองฟากถนนจงซาน ถนนสายกว้างยาวโค้งไปตามลำน้ำหวงผู่ ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเขต
   พื้นที่เช่าของชาวต่างชาติ  ปัจจุบันกลายเป็นของรัฐบาลเป็นส่วนใหญ่ มีที่ทำการของรัฐบาล
   ธนาคารแห่งชาติและนานาชาติ  โรงแรมชั้นนำ ตึกบริเวณนี้เป็นตึกเก่าที่ดูหรูหราโอ่อ่ามาก 
   ฝั่งตรงข้ามเป็นลานกว้างเลียบแม่น้ำยาว 17,000 เมตร เดิมตั้งใจสร้างเป็นเขื่อนกั้นน้ำ แต่

   ปัจจุบันเป็นลานเดินชมวิวของชาวเมือง รวมไปถึงชาวต่างชาติ

ถนนหนานจิง

เป็นแหล่งช็อปปิ้งที่ขึ้นชื่อ ตั้งอยู่ใจกลางเขตเศรษฐกิจเก่าของเซี้ยงไฮ้ สินค้าที่จำหน่ายส่วนใหญ่ได้แก่ เสื้อผ้า และเครื่องหนัง รวมทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคและของที่ระลึกต่างๆ  มากมายซึ่งส่วนใหญ่ราคาจะแพงกว่าร้านค้าทั่วไป แต่จุดที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เยี่ยมชมที่ถนนสายนี้คงเป็นแสงสีและบรรยากาศที่สวยงาม

สวนอี้หยวน
มีอายุกว่า 400 ปี แต่เดิมเคยเป็นสวนส่วนตัวของขุนนางในสมัยราชวงศ์หมิง
ปัจจุบันตัวอาคารได้รับการบูรณะจนกลายเป็น แหล่งช็อปปิ้งและแหล่งท่องเที่ยวที่มี

ผู้เยี่ยมชมมากมาย


โจวจวง
เป็นเมืองเล็กๆ ในมณฑลเจียงซู ทางตะวันออกของประเทศจีน ที่นี่เป็นเมืองที่ได้รับขนานนามว่าเป็น “เมืองแห่งสายน้ำ” เป็นเมืองท่าที่เก่าแก่ที่สุดของจีนเลยก็ว่าได้ ดูไปดูมาก็คล้ายคลึงกับเมืองเวนิสของอิตาลี เพราะภายในหมู่บ้านนั้นมีลำคลองอยู่เป็นจำนวนมากค่ะ ทำให้วิถีชีวิตของผู้คนที่นี่ผูกพันอยู่กับสายน้ำเป็นหลัก ที่นี่มีลำคลองสองสายไหลจากตะวันตกถึงตะวันออก และทิศเหนือถึงทิศใต้ ร้านค้า และบ้านเรือนต่างๆ ก็สร้างขึ้นริมน้ำ มีสะพานหินรูปแบบต่างๆ เชื่อมร้านค้า ถนนหนทางและบ้านเรือนอย่าง พอเหมาะพอเจาะ สะท้อนภาพความเป็นอยู่ของคนจีนในสมัยโบราณที่ดูเรียบง่าย

อู๋ซี "เมืองจำลองสามก๊ก" (CCTV) ชมโรงถ่ายภาพยนตร์ประวัติศาสตร์เรื่องสามก๊ก ชมฉากยิ่งใหญ่ เช่น ฉากท่าเรือซุนกวน ท่าเรือโจโฉ ค่ายกลจูเก้อเหลียง (ขงเบ้ง) ฉากจำลองเผาเรือ เมืองเล่าปี่

สอบถามรายละเอียดและจอง | Question and Reservation
Name | ชื่อ-สกุล
Nickname | ชื่อเล่น

Name Reserved | ต้องการจองชื่อ
Program | โครงการ
Question | หัวข้อคำถาม
Detail | รายละเอียด
E-mail Address | อีเมลล์
Contact Number | เบอร์ติดต่อ
Contact Back | ให้ติดต่อกลับ Mail Phone