HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
Beijing Winter Camp | โครงการทัศนศึกษาภาคฤดูหนาวที่ปักกิ่ง (ซัมเมอร์แคมป์ปักกิ่ง)
ตารางเรียนกิจกรรม คลิ๊กที่นี่เพื่อดูตารางเรียนและกิจกรรม
สถานที่ Hunan Agricultural University, เมืองฉางซา
ช่วงเวลา 18 มี.ค.- 7 เม.ย 2563 (3 สัปดาห์)
ค่าใช้จ่าย ปกติ 54,990 บาท สมัครก่อน 31 ธ.ค.62 ลด 5,000 บาท เหลือ 49,990 บาท เท่านั้น
เงื่อนไขในการสมัคร
 1. ผู้สมัครอายุ 13 ปีขึ้นไป (ถ้าต่ำกว่า 13 ปี ติดต่อสอบถามที่ศูนย์)
 2. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ หากมีโรคประจำตัว กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนการเดินทาง
 3. ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ภาษาจีน
 4. ยื่นเอกสารสมัครและหลักฐาน พร้อมชำระเงินมัดจำ จำนวน 15,000 บาทสำหรับการจอง ภายในวันสมัครและชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
เอกสารในการสมัคร
 1. กรอกใบสมัคร (สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ค่ะ ... )
 2. รูปถ่ายสีตามกฎสถานฑูตจีน 5 ใบ
 3. สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ฉบับ พร้อมฉบับจริง (มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)
 4. กรณีอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องใช้สูติบัตร ใบรับรองจากทางเขต และสำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง
งานปฐมนิเทศ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
สถานที่รับสมัคร
 • ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน OREN
  ที่อยู่ 217/16 ห้องเลขที่ 5 ชั้น 7 กรีึนแสปช อาคารอโศกทาวเวอร์ ถนนอโศกมนตรี คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพ ฯ 10110 (สถานีรถไฟใต้ดินสถานีเพชรบุรี ประตู 2 เดินย้อนมาประมาณ 300 เมตร)
  หมายเลขโทรศัพท์ 0-2258-6657-8, 089-790-7744, 086-627-1751
วิธีการชำระเงิน
 • เงินสด สามารถชำระได้ที่ "ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน OREN"
 • โอนเงิน โดยโอนเข้าบัญชีในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาิคลองเตย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 451-1-03721-4
  เมื่อทำการโอนแล้ว กรุณาแฟกซ์หลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชี พร้อมแจ้งชื่อ - นามสกุลผู้สมัคร หมายเลขโทรศัพท์ มาที่
  0-2258-6659
 • เช็ค สั่งจ่ายในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"
รายละเอียดโครงการ
 • ช่วงเช้าจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 12.00 น. เรียนภาษาจีน (เน้นการสนทนาภาษาจีนในชีวิตประจำวัน)
 • ช่วงบ่าย จัดกิจกรรมในห้องเรียน
 • กิจกรรมในห้องเรียน เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ศิลปะและเข้าใจวัฒนธรรมจีน อาทิ การวาดและเขียนด้วยพู่กันจีน
  ศิลปะป้องกันตัวแบบจีน ตัดกระดาษ การห่อเกี๊ยวเป็นต้น
 • วันหยุดทัศนศึกษานอกห้องเรียน อาทิเช่น อุทยานจางเจียเจี้ย Window of the world สวนสัตว์ฉางซา เป็นต้น
 • ตารางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ค่าใช้จ่ายข้างต้นรวม
 1. ค่าเรียน (ค่าหนังสือ + ค่าเรียน + ค่ากิจกรรม + ค่าอุปกรณ์)
 2. ค่าทัศนศึกษา (ค่ารถรับส่ง + ค่าบัตรผ่านประตูเข้าชมสถานที่ตามรายการ)
 3. ค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่าเข้าประเทศจีน
 4. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 5. ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบิน Air Asia และ Lion Air
 6. ค่าที่พักห้องคู่ ห้องน้ำส่วนตัว
 7. ค่าบัตรอาหาร 500 หยวน
 8. ค่าประกันอุบัติเหตุ
 9. เจ้าหน้าที่คนไทย ดูแลตลอดโครงการ
ค่าใช้จ่ายข้างต้นไม่รวม
 1. ค่ามัดจำที่พัก
 2. ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 4. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ในกรณีน้ำหนักกระเป๋าเดินทางหนักเกินกว่าสายการบินกำหนด
 5. ค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาติสำหรับคนต่างด้าวที่กลับเข้าประเทศ
 6. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่นอกเหนือจากที่จัดให้
 7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
เงื่อนไขการยกเลิก
 1. ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วันทำการ และทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่คืนเงินมัดจำทั้งหมด
 2. กรณียกเลิกกระทันหันก่อนการเดินทาง 1 สัปดาห์ ทางบริษัท ฯ สงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินทั้งหมด
หมายเหตุ
 1. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการได้ตามความเหมาะสมหากมีเหตุจำเป็น เนื่องจากการยกเลิกของเที่ยวบิน การล่าช้าของเที่ยวบิน สภาพอากาศ
  การจราจร การเมือง หรือด้วยสาเหตุอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ทางเราจะยึดถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสิ่งสำคัญ และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าว
 2. ทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศหรือห้ามเข้าประเทศ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธมิให้ผ่านขั้นตอนพิธีการตรวจคนเข้า-ออกนอกเมือง จากเจ้าหน้าที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ อันเนื่องมาจากผู้เดินทางมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องและความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลอื่นใดก็ตามที่ทางเจ้าหน้าที่ได้พิจารณาแล้ว ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าใช้จ่ายทั้งหมด
สถานที่่ท่องเที่ยว

สะพานแก้ว อุทยานจางเจียเจี้ย
ถือเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวทุกคนที่มาอุทยานจางเจียเจี้ยอยากมาสัมผัส เป็นสะพานแขวนที่พื้นบางส่วนเป็นกระจกหนาเพื่อให้ทุกคนได้เห็น เบี้องล่างใช้เพื่อข้ามช่องเขา

ประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน อุทยานจางเจียเจี้ย

ธรรมชาติได้สร้างเหมือนช่องอุโมงค์ลอดของภูเขา โดยมีบันไดกว่า 999 ขั้นเพื่อขึ้นไปจุดสูงสุด ในปัจจุบันได้มีการสร้างบันไดเลื่อนเพื่อขึ้นไปชมความงามได้โดยสะดวก

สถาบันการสอนแห่งแรกของจีน เหย่ลู่
ถือเป็นสถาบันการสอนหรือวิทยาลัยแห่งแรกของจีน โดยก่อตั้งมานานนับพันปี นับเป็นศูนย์การเรียนรู้วิชาการและวัฒนธรรมตั้งแต่ยุคราชวงศ์ซ่ง ในปัจจุบันได้เปลี่ยนพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยหูหนานในปี 1926

Window of the World
นับเป็นสวนสนุกของเมืองฉางซา ภายในได้จำลองสถานที่สำคัญทั่วโลกกว่า 50 แห่ง เช่น ภูเขารัสมอ (รูปปั้น 4 ประธานาธิบดี) ปราสาทนอยชวาสไตน์ ปิรามีด เจ้าแม่กวนอิมพันมือ และยังมีเครื่องเล่นต่างๆ

ตลาดไท่ผิง

เป็นถนนคนเดินที่สำคัญของฉางซา โดยมีสินค้าเช่น ของกิน ของที่ระลึก ของใช้ต่างๆ

สอบถามรายละเอียดและจอง | Question and Reservation
Name | ชื่อ-สกุล
Nickname | ชื่อเล่น

Name Reserved | ต้องการจองชื่อ
Program | โครงการ
Question | หัวข้อคำถาม
Detail | รายละเอียด
E-mail Address | อีเมลล์
Contact Number | เบอร์ติดต่อ
Contact Back | ให้ติดต่อกลับ Mail Phone