HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
Beijing Summer Camp @ BLCU| โครงการทัศนศึกษาภาคฤดูร้อนที่ปักกิ่ง (ซัมเมอร์แคมป์ปักกิ่ง)
ตารางเรียนกิจกรรม คลิ๊กที่นี่เพื่อดูตารางเรียนและกิจกรรม
สถานที่ Beijing Language and Culture University, ตั้งอยู่ย่านการศึกษาของปักกิ่ง
ช่วงเวลา 12 - 25 สิงหาคม 2561 (14 วัน)
ค่าใช้จ่าย 30,000 บาท เท่านั้น (บินด้วยสายการบิน China Eastern Airline) ได้รับทุนบางส่วนจากรัฐบาล
เงื่อนไขในการสมัคร
 1. ผู้สมัครอายุ 12-18 ปีและเป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์
 2. มีพื้นความรู้ภาษาจีนและเป็นเยาวชนชาวจีนโพ้นทะเลที่ชอบศิลปะการแสดงงิ้วจีน
 3. ถ้าเคยเข้าร่วมค่ายฤดูร้อน ค้นหารากกำเนิดจีน ต้องเว้น 1 ปี
เอกสารในการสมัคร
 1. กรอกใบสมัคร
 2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 5 ใบ
 3. สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ฉบับ พร้อมฉบับจริง (มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)
 4. กรณีอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องใช้สูติบัตร ใบรับรองจากทางเขต และสำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง
สถานที่รับสมัคร
 • คุณประภัสสร ล้ำวาสนา
  โรงเรียนอัสสัมชัญ พาณิชยการ ซอยสาธร 13 ถนนสาธร เขตสาธร
  หมายเลขโทรศัพท์ 0-2211-6699 luqiaoling55@gmail.com
รายละเอียดโครงการ
 • เรียนรู้วัฒนธรรมจีนผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น ภาพวาดจีน งิ้วจีน ภู่กันจีน วาดภาพบนพัด ศิลปะการต่อสู้ วาดภาพหน้ากากจีน
 • ทัศนศึกษา สนามกีฬารังนก พระราชวังฤดูร้อน เทียนอันเหมิน กู้กง เขตศิลปะ 798 กำแพงเมืองจีน
 • ตารางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ค่าใช้จ่ายข้างต้นรวม
 1. ค่าเรียน (ค่าหนังสือ + ค่าเรียน + ค่ากิจกรรม + ค่าอุปกรณ์)
 2. ค่าทัศนศึกษา (ค่ารถรับส่ง + ค่าบัตรผ่านประตูเข้าชมสถานที่ตามรายการ)
 3. ค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่าเข้าประเทศจีน
 4. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 5. ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบิน China Eastern
 6. ค่าที่พักห้องคู่ ห้องน้ำส่วนตัว
 7. ค่าอาหารตลอดการเดินทาง
 8. ค่าประกันอุบัติเหตุ
 9. เจ้าหน้าที่คนไทย ดูแลตลอดโครงการ
ค่าใช้จ่ายข้างต้นไม่รวม
 1. ค่ามัดจำที่พัก
 2. ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 4. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ในกรณีน้ำหนักกระเป๋าเดินทางหนักเกินกว่าสายการบินกำหนด คือ 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 5. ค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาติสำหรับคนต่างด้าวที่กลับเข้าประเทศ
 6. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่นอกเหนือจากที่จัดให้
 7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
เงื่อนไขการยกเลิก
 1. ทางโรงเรียน ขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่คืนเงินมัดจำทั้งหมด
หมายเหตุ
 1. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการได้ตามความเหมาะสมหากมีเหตุจำเป็น เนื่องจากการยกเลิกของเที่ยวบิน การล่าช้าของเที่ยวบิน สภาพอากาศ
  การจราจร การเมือง หรือด้วยสาเหตุอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ทางเราจะยึดถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสิ่งสำคัญ และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าว
 2. ทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศหรือห้ามเข้าประเทศ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธมิให้ผ่านขั้นตอนพิธีการตรวจคนเข้า-ออกนอกเมือง จากเจ้าหน้าที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ อันเนื่องมาจากผู้เดินทางมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องและความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลอื่นใดก็ตามที่ทางเจ้าหน้าที่ได้พิจารณาแล้ว ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าใช้จ่ายทั้งหมด
สถานที่่ท่องเที่ยว

จัตุรัสเทียนอันเหมิน
เป็นจัตุรัสที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ใจกลางกรุงปักกิ่ง ความยาวตั้งแต่ทิศเหนือจรดทิศใต้ 880 เมตร ทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตก 500 เมตร พื้นที่ทั้งสิ้น 440,000 ตารางเมตร สามารถจุประชากรได้ถึง 1,000,000 คน ปัจจุบันจัตุรัสเทียนอันเหมินนับเป็นจัตุรัสใจกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก

พระราชวังกู้กง

สร้างเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม บนพื้นที่ 180 เอเคอร์ ประกอบด้วยห้องหับต่าง ๆ 9,999 ห้อง ก่อสร้างโดย จักรพรรดิหย่งเล่อ เมื่อปี 1406 เป็นที่ตั้งของรัฐบาลและที่ประทับ  และ ว่าราชการของจักรพรรดิ 24 พระองค์ ในสมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง ตั้งอยู่ในบริเวณของเมืองต้องห้าม เป็นสถานที่ซึ่งมีความเป็นมา ทางประวัติศาสตร์อันยาวนาน และ ยังเป็นตัวอย่าง สถาปัตยกรรมจีนคลาสสิค ที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ที่สุด

กำแพงเมืองจีน
สร้างในสมัยจิ๋นซีฮ่องเต้ หลังจากที่จิ๋นซีฮ่องเต้จักรพรรดิพระองค์แรก ของประเทศจีน ได้รวมประเทศจีนเป็นหนึ่งเดียว พระองค์ได้เชื่อมกำแพง ป้องกันชายแดนทางเหนือของรัฐฉิน,เหยียนและเจ้า เข้าด้วยกัน ซึ่งรู้จักกันในนามของกำแพงจีนเมือง กำแพงเมืองจีนที่ปัจจุบันพวกเราพบเห็นส่วนมาก ถูกสร้างในสมัยราชวงศ์หมิง มีความยาว 6,350 กิโลเมตร ทอดตัวผ่าน 5 มณฑลของจีน กำแพงเมืองจีนที่งดงามกว้างใหญ่นี้ ถูกสร้างอยู่บนภูเขาสูง     องค์กร UNESCO ได้จัดกำแพงเมืองจีน เป็นหนึ่งในมรดกวัฒนธรรมของโลก นอกจากนี้แล้วยังเป็นสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลกอีกด้วย

พระราชวังฤดูร้อน

เป็นพระราชอุทยานที่ใหญ่ที่สุดของจีน ได้รับการออกแบบในสมัยราชวงศ์ชิง ในยุคของพระนางซูสีไทเฮา สร้างเสร็จในปีค.ศ. 1888 ภายในประกอบด้วยสวน, ทะเลสาบคุนหมิง ระเบียงยาว, เรือหินอ่อน ซึ่งใช้เป็นที่ดื่มน้ำชา และชมทะเลสาบของพระนางซูสีไทเฮา

สนามกีฬารังนก
เป็นสนามกีฬาที่ต้อนรับพิธีเปิด-ปิดกีฬาโอลิมปิก 2008 ของจีน798 อาร์ตโซนจากโรงงานผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าเก่ามาดัดแปลงพืนที่แสดงงานศิลปะ ในเขตอุตสาหกรรมต้าซันจือเป็นที่รวมพลของคนชอบผลิตงานและชื่นชมศิลปะ โดยมีทั้งศิลปกรรมยุคเก่าและร่วมสมัยรวมถึงเปิดโอกาสให้ผลิตผลงานในยุคสมัยนี้ด้วย

สอบถามรายละเอียดและจอง | Question and Reservation
Name | ชื่อ-สกุล
Nickname | ชื่อเล่น

Name Reserved | ต้องการจองชื่อ
Program | โครงการ
Question | หัวข้อคำถาม
Detail | รายละเอียด
E-mail Address | อีเมลล์
Contact Number | เบอร์ติดต่อ
Contact Back | ให้ติดต่อกลับ Mail Phone