HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
Scholarship | ทุนทัศนศึกษา

Scholarship for International Students | ทุนทัศนศึกษาที่ South China Normal University

รายละเอียด เป็นทุนที่ให้คนที่นักเรียนจีนโพ้นทะเลที่มาจากต่างภาษา ต่างวัฒนธรรม มาเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมจีนและการพัฒนาของจีน สร้างความเข้าใจและมิตรภาพร่วมกัน ถ้าคุณสนใจ สามารถเข้าร่วมกับซัมเมอร์แคมป์ ที่มหาวิทยาลัยและสมาคมแลกเปลี่ยนของชาวมณฑลกวางตุ้งโพ้นทะเลจัดขึ้น
ผู้เข้าร่วม นักเรียนระดับมหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยชั้นนำหรือผู้ที่จบการศึกษาไม่เกิน 2 ปี
 
วันที่ เวลา กิจกรรม
16 ก.ค. เช้า บ่าย รถรับส่งที่สนามบิน ลงทะเบียน
ค่ำ 19.00-21.30 เข้าร่วมงาน 2017 World Youth Exchange Conference welcome Dinner
17 ก.ค. เช้า เปิดงาน Lectures on traditional Chinese culture
บ่าย เรียนการทำหน้ากากปักกิ่ง
ค่ำ เกมส์บอล
18 ก.ค เช้า เยี่ยมชม ท่าเรืออันเก่าแก่ วัมเปา
บ่าย เยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ชาวจีนโพ้นทะเล เมืองดอกไม้
ค่ำ นั่งเรือล่องแม่น้ำเพิร์ล
19 ก.ค ทั้งวัน เยี่ยมชมบริษัทไฮเทค เมืองเสิ่นเจิ้น
20 ก.ค
21 ก.ค เช้า บรรยายเรื่องเศรษฐกิจ
บ่าย บรรยายประวัติศาสตร์จีน
ค่ำ กิจกรรมอิสระ
22 ก.ค ทั้งวัน ดื่มชายามเช้าและเยี่ยมชมที่พัก ดร.ซุนยัดเซ็นและบริเวณโดยรอบ
23 ก.ค เช้า เยี่ยมชมสถาบันเฉินชานและหอจงซาน
  บ่าย เที่ยวถนนปักกิ่งและลี่จือวาน
24 ก.ค ทั้งวัน เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แพทย์แผนจีนและความประทับใจหลิงหนาน
25 ก.ค ทั้งวัน เยี่ยมชมหมู่บ้านไคผิง มรดกโลก เยี่ยมชมเมืองโบราณชือคั่น
26 ก.ค เช้า บรรยายวัฒนธรรมหลิงหนาน
  บ่าย พิธีปิด รับประทานอาหารเย็น
27 ก.ค เดินทางกลับ
จำนวนนักเรียนที่รับ 100 คนจากทั่วโลก
ระยะเวลาเดินทาง 16-27 กรกฎาคม 2017
ค่าใช้จ่ายรวม
 1. ค่าที่พัก ค่าอาหาร
 2. ค่าอาจารย์และค่าทัวร์ในช่วงซัมเมอร์แคมป์
 3. ค่าท่องเที่ยวในประเทศ
ค่าใช้จ่ายไม่รวม
 1. ค่าตั๋วเครื่องบิ
 2. ค่าวีซ่า
  (ทางศูนย์ให้บริหารจองตั๋วเครื่องบินและทำวีซ่าให้กับผู้เดินทาง)
เอกสารในการสมัคร
 1. กรอกใบสมัคร (สามารถมากรอกได้ที่ศูนย์) พร้อมรูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 5 ใบ
 2. Transcript
 3. สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ฉบับ (มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)
 4. Resume
วันรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อจีน OREN
หมายเหตุ ทางมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้พิจารณาให้ทุน คำตัดสินของมหาวิทยาลัยและศูนย์แนะแนว OREN ถือเป็นที่สุด
สอบถามรายละเอียด | Question
Name | ชื่อ-สกุล
Nickname | ชื่อเล่น

Name Reserved | ต้องการจองชื่อ
Program | โครงการ
Question | หัวข้อคำถาม
Detail | รายละเอียด
E-mail Address | อีเมลล์
Contact Number | เบอร์ติดต่อ
Contact Back | ให้ติดต่อกลับ Mail Phone