HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
Scholarship | ทุนการศึกษา

Scholarship for International Students | ทุนการศึกษาปริญญาโทการแปลจีน-อังกฤษที่ BLCU, Beijing

ประเภททุน เป็นทุนรัฐบาลปริญญาโทฟรีค่าเรียน ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าประกัน
รายละเอียดทุน ทุนการศึกษาให้กับนักเรียนต่างชาติ สุขภาพแข็งแรงที่มีผลการเรียนดี โดยทุนนั้นจะงดเว้นส่วนของค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนให้ในปีการศึกษาแรก
ผู้สมัครที่ต้องการขอรับทุน จะต้องมีผลการเรียนในระดับมัธยมปลาย เฉลี่ย 3.0 ขึ้นไป ไม่เคยมีติด 0 หรือ ร มาก่อน
และต้องมีผลการสอบ HSK Certificate ระดับ 3 ขึ้นไป (กรณีสมัครเรียนเอกจีน เรียนกับนักเรียนต่างชาติ)
ผู้สนใจสมัครและติดต่อขอรับทุนโดยยื่นเอกสารสมัครผ่านทางศูนย์ฯได้ และจะได้รับการพิจารณาโดยตรงจาก
มหาวิทยาลัย
เอกสารในการสมัคร
 1. รูปถ่ายสี
 2. สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ฉบับ พร้อมฉบับจริง (มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)
 3. สำเนาพาสปอร์ตของผู้ปกครอง 1 ฉบับ
 4. Transcript พร้อมรับรองเอกสาร
 5. Graduation Certificate พร้อมรับรองเอกสาร
 6. HSK Certificate 5 ขึ้นไป
 7. IELTS 7.5 (writting band 7.0) TOEFL 100 (writting band 95)
  (ปริญญาตรีเอกอังกฤษไม่ต้องใช้ผลภาษาอังกฤษ)
 8. ใบรับรอง
 9. จดหมายแนะนำตัวจากอาจารย์
วันรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สถานที่รับสมัคร ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อจีน OREN หรือ www.campuschina.org
หมายเหตุ ทุนมีจำนวนจำกัด
สอบถามรายละเอียด | Question
Name | ชื่อ-สกุล
Nickname | ชื่อเล่น

Name Reserved | ต้องการจองชื่อ
Program | โครงการ
Question | หัวข้อคำถาม
Detail | รายละเอียด
E-mail Address | อีเมลล์
Contact Number | เบอร์ติดต่อ
Contact Back | ให้ติดต่อกลับ Mail Phone