HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
Internship+Study Chinese | ฝึกงาน+เรียนภาษาจีน

Sponsorship Hospitality Internship in China + Study Chinese
รายละเอียด

โครงการเรียนภาษาและฝึกงานที่ประเทศจีน ระยะเวลา 6 และ 12 เดือน มหาอานาจในทวีปเอเชียเป็นมากกว่าโครงการฝึกงานธรรมดา เนื่องจากผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้ภาษาจีนกลางเบื้องต้น (Mandarin) ในมหาวิทยาลัยชื่อดังอย่าง Sanya University, Guilin University, Guangdong University of Finance, Shanghai UIBE and Beijing UIBE เพื่อพัฒนาศักยภาพทางภาษาในระหว่างช่วงฝึกงาน ได้เตรียมพร้อมรับความท้าทายของโลกธุรกิจการค้าและในขณะเดียวกันยังเปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้วัฒนธรรม และระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพของโรงแรมชั้นนาในประเทศจีนร่วมกับชาวจีนและชาวต่างชาติอีกด้วย

ช่วงเวลาฝึกงาน ระยะเวลาโครงการแบ่งเป็น 6 และ 12 เดือน ผู้สมัครสามารถเข้าร่วมโครงการได้ตลอดทั้งปี
สาขาที่เปิดรับ ทุกสาขา โดยเฉพาะสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยวจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ค่าตอบแทน 6 เดือน 200 USD/ Month 12 เดือน 300 USD/ Month ฟรี!! ที่พักและอาหาร* (ยกเว้นที่ Sanya จะจ่ายเท่าจำนวนเดือนที่ฝึกงาน)
คุณสมบัติ
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป ทุกสาขา โดยเฉพาะสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยวจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษมีความรู้ด้านภาษาจีนไม่ก็ภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง
 • ผู้ชายต้องส่วนสูง 175 เซนติเมตร ผู้หญิงต้องส่วนสูง 165 เซนติเมตร
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาจีนได้ในระดับดี
 • สามารถปรับตัวเข้ากับต่างชาติและวัฒนธรรมของคนจีนได้
 • สามารถเข้าร่วมโครงการตลอดระยะเวลา 6 และ 12 เดือน
ขั้นตอนการสมัคร
 • ส่ง Resume มายัง ieo.oren01@gmail.com, consult@ieo.co.th เพื่อทาการพิจารณาเบื้องต้น พร้อมศึกษาข้อมูลโครงการฯ
  อย่างละเอียดถี่ถ้วน
 • กรอกใบสมัครออนไลน์ Application Online ที่ www.ieostudyabroad.com
 • ยืนยันการเข้าร่วมโครงการฯ โดยชาระค่าธรรมเนียมการสมัครโครงการจานวน 5,000 บาทถ้วน
 • เตรียมตัวเข้าสัมภาษณ์งานกับทางนายจ้างและดาเนินเอกสารอื่นๆ ในลาดับต่อไป
เหตุผลที่เลือกฝึกงาน
 • โรงแรมที่รับผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฝึกงาน ล้วนแต่เป็นโรงแรม Hi-end ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั่วโลก และมีรองรับหลากหลากหลายที่ ครอบคลุมการฝึกงานหลากหลายสาขา
 • ทำให้ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการได้รับประสบการณ์การฝึกงานระดับสากล พร้อมทั้งสร้างเสริมความเป็น มืออาชีพ สามารถเก็บเกี่ยวประโยชน์ ความรู้ไปพัฒนาตนเองได้ในอนาคต
 • ได้เรียนในมหาวิทยาลัยชื่อดัง Sanya University, Guilin University, Guangdong University of Finance, Shanghai UIBE and Beijing UIBE
 • เสริมสร้างพัฒนาระดับภาษาทั้งภาษาจีนและภาษาอังกฤษ
 • ค่าตอบแทนที่คุ้มค่า
 • ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้ระบบการทางานในโลกธุรกิจของชาวจีน ประเทศที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นมหาอานาจแห่งทวีป เอเชียและคุณจะได้เรียนรู้ว่าเพราะเหตุใดบริษัทต่างชาติจานวนมากถึงนิยมมาลงทุนธุรกิจที่ประเทศจีน
โรงแรมที่เข้าร่วม
ค่าใช้จ่ายโครงการ
ค่าใช้จ่าย
6 เดือน
12 เดือน
ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ
5,000
5,000
ค่าโครงการ (รวมค่าเทอมแล้ว)
40,000
70,000
อัตราค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมค่า Airport pickup, ค่าเทอม, ค่าโปรแกรม, ค่าที่พัก, ค่าอาหาร*
ค่าใช้จ่ายที่ไม่รวม
 • ค่าตรวจร่างการที่ไทย (แนะนำเป็นโรงพยาบาลจุฬา)
 • ค่าทำ Resident Permit ที่จีนประมาณ 400 - 800 หยวน
 • ค่าตรวจร่างกายที่จีน 500 – 600 หยวน
 • ค่าประกันสุขภาพ 65 USD - 130 USD
 • Visa Support Fee 6 months 85 USD, 12 months 170 USD
 • ค่าหนังสือ 200 หยวน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน
 • ค่ามัดจำโครงการ 500 USD (ได้คืนเมื่อเข้าร่วมจนจบโครงการ)
 • ค่า visa
 • ค่าอาหารกรณีที่เรียนที่มหาวิทยาลัย (เฉพาะกรณีฝึกงานที่ Sanya)