โครงการเก็บตัวเพื่อสอบ HSK ( 24 MARCH - 21 APRIL, 2009 )

page 1 of 2 Next

วันปฐมนิเทศน์
เที่ยวอนุสาวรีย์ห้าแพะ เมืองกวางเจา
เที่ยวหอซุนยัดเซ็น เมืองกวางเจา
เที่ยวพิพิธภัณฑ์ฝิ่น เมืองตงก่วน