HANGZHOU SUMMER CAMP (28 MARCH - 24 APRIL, 2012)

page 1 of 2

กิจกรรมตัดกระดาษ
กิจกรรมเขียนพู่กันจีน
กิจกรรมวาดรูปจีน
กิจกรรมศิลปะป้องกันตัว