BEIJING SUMMER CAMP + SOUTH KOREA TOUR (17 MARCH - 12 APRIL, 2013)

page 1 of 3

กิจกรรมหัตถกรรมแบบจีน
กิจกรรมเขียนพู่กันจีน
กิจกรรมตัดกระดาษ
กิจกรรมทำอาหารจีน(เกี๊ยว)
กิจกรรมศิลปะป้องกันตัว