BEIJING SUMMER CAMP + SOUTH KOREA TOUR (6 - 28 OCTOBER, 2011)

page 1 of 3

กิจกรรมหัตถกรรมแบบจีน
กิจกรรมเขียนพู่กันจีน
กิจกรรมตัดกระดาษ
กิจกรรมทำอาหารจีน(เกี๊ยว)
กิจกรรมศิลปะป้องกันตัว