BEIJING SUMMER CAMP (15 MARCH - 11 APRIL, 2008)

page 1 of 3 Next

กิจกรรมตัดกระดาษ
กิจกรรมเขียนพู่กันจีน
กิจกรรมวาดรูปพู่กันจีน
กิจกรรมศิลปะป้องกันตัว