สัมมนาเรียนต่อจีนที่ A...biz
3 เม.ย 2554 ณ A...biz หาดใหญ่
___________________________________________________________________________
Study in China Seminar 2011 [on 3 April 20118 At A...biz, Hatyai]

Thanks for all participants.
See you next time..