สอบชิงทุนโครงการศึกษาต่อ ณ ประัเทศจีน ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2552
29 พ.ย 2551 ณ โรงแรมบางกอกเ็ซ็นเตอร์
___________________________________________________________________________
The 5th Scholarship Examination For March Semester 2009 [on 29 November 2008 At Bangkok Centre Hotel]