สอบชิงทุนโครงการศึกษาต่อ ณ ประัเทศจีน ปีการศึกษา 2551
24 พ.ย 2550 ณ โรงแรมบางกอกเ็ซ็นเตอร์
___________________________________________________________________________
Scholarship For March 2008 [on 24 November 2007 At Bangkok Centre Hotel]