Orientation of New Student on September 2007

ลงทะเบียนด้านหน้าก่อนเข้างาน
บรรยากาศภายในงาน
Bank of China (ธนาคารแห่งประเทศจีน) บรรยายเรื่อง ธุรกรรมการเงินน่ารู้ในประเทศจีน
บริษัทที่เข้าร่วมในงาน


นิตยสารจีน-ไทย


Easy Dict

Bupa (ประกัน)

Wap (โทรศัพท์ต่างประเทศราคาถูก)
ช่วงพัก
 
เวลาที่ทุกคนได้รู้จักกัน