Orientation of New Student on Mar 2009
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เดือนมีนาคม 2009

เจ้าหน้าที่ OREN บริษัท ประกัน บูผ้า ธนาคารแห่งประเทศจีน นิตยสารจีน-ไทย
บรรยากาศภายในงาน