HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ l Chinese for Business and Commerce
สถานที่เรียน
Shanghai Normal University, เมืองเซี่ยงไฮ้
ลักษณะหลักสูตร

เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นสำหรับนักเรียนที่ต้องการทำธุรกิจการค้าในประเทศจีนหรือทำงานในบริษัทที่ต้องใช้ภาษาจีน
สำหรับหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจนี้ จะให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในด้านธุรกิจต่างๆ ให้ได้มากที่สุด

วิชาหลัก  : ทักษะการฟังเชิงธุรกิจ, สนทนาในชั้นธุรกิจ, ทักษะการอ่านเชิงธุรกิจ, ทักษะการเขียนเชิงธุรกิจ
วิชาเลือก  : เศรษฐกิจจีน, สภาพทั่วไปของจีน, วัฒนธรรมจีน เป็นตัน โดยทุกวิชาอยู่ในพื้นฐานของการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อเสริมสร้าทักษะภาษาจีนธุรกิจให้ดียิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพ

ลักษณะการเรียนในห้อง
- จำนวนนักเรียน ประมาณ 15 คน / ห้อง
- มีอาจารย์ประจำชั้น คอยให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด
- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนกับนักศึกษาจีน
- มีกิจกรรมดูงาน ในเมืองเซี่ยงไฮ้ 3-5 วัน
ประกาศนียบัตร
ทางมหาวิทยาลัยจะมอบใบประกาศนียบัตรให้ ในกรณีที่สอบได้เกิน 20 คะแนนขึ้นไป
ค่าใช้จ่าย
ค่าสมัครเรียน     450 หยวน
ค่าเรียน            9,000 หยวน / เทอม
ระยะเวลารับสมัคร
ภาคเรียนฤดูใบไม้ผลิ ปิดรับสมัคร 20 มกราคม ของทุกปี
ภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วง ปิดรับสมัคร15 กรกฏาคม ของทุกปี
ระยะเวลาเปิดเรียน
ภาคเรียนฤดูใบไม้ผลิ เปิดเรียนเดือนกุมภาพันธ์
ภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วง เปิดเรียนเดือนกันยายน
เงื่อนไขในการสมัคร
ธุรกิจระดับต้น        -  ผลการสอบ HSK ระดับ 3 หรือได้คำศัพท์มากกว่า 2,000 คำ
ธุรกิจระดับกลาง     -  ผลการสอบ HSK ระดับ 5 หรือได้คำศัพท์มากกว่า 4,000 คำ
ธุรกิจระดับสูง        -  ผลการสอบ HSK ระดับ 7 หรือได้คำศัพท์มากกว่า 6,000 คำ
เอกสารและขั้นตอนในการสมัครเรียน
 • กรอกใบสมัครด้วยภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ค่ะ ) พร้อมแนบเอกสารในการสมัครดังนี้
  • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 5 ใบ
  • สำเนาหลักฐานทางการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ (ขั้นต่ำชั้นมัธยมปลาย)
  • สำเนาหนังสือเดินทาง (มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)
 • ระบุประเภทที่พักที่ต้องการ
 • ชำระเงินมัดจำในการสมัคร จำนวน 5,000 บาท
  • เงินสด สามารถชำระได้ที่ ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน OREN
  • โอนเงิน โดยโอนเข้าบัญชีในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"
  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาศาลาแดง บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 103 - 1 - 27014 - 1
   เมื่อทำการโอนแล้ว กรุณาแนบหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชี พร้อมแจ้งชื่อ - นามสกุลผู้สมัคร พร้อมใบสมัคร
  • เช็ค สั่งจ่ายในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"
 • กรณีสมัครเรียนมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป กรุณาขอรับแบบฟอร์มตรวจร่างกายได้จากทางศูนย์ ฯ หรือสถานฑูตจีน (โดยตรวจได้ที่โรงพยาบาลรัฐบาลเท่านั้น)