HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
Business Chinese Program | หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ
สถานที่เรียน Shanghai International Studies University, เมืองเซี้ยงไฮ้
ลักษณะหลักสูตร

เป็นหลักสูตรภาษาจีนกลางเพื่อพัฒนาความสามารถทางด้านภาษาจีนทางธุรกิจที่เรียนไปใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและมีประโยชน์สำหรับผู้ที่จะไปทำงานด้านธุรกิจ

วิชาเรียน

วิชาภาษาจีนธุรกิจพื้นฐาน วิชาภาษาจีนธุรกิจรวม (ไวยากรณ์ คำศัพท์ การฟังและการเขียนตัวหนังสือจีน)
วิชาการสนทนา วิชาการอ่านและวิชาการเขียนรวมถึงการทดสอบความรู้ภาษาจีนทางธุรกิจ(BCT)และการสอนภาษาจีนเพื่อเตรียมสอบ BCT

คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • ผู้สมัครอายุ 18 - 50 ปี
 • จบการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมปลาย
 • สุขภาพแข็งแรง
ระยะเวลาเรียน 1 เทอมการศึกษา (ประมาณ 18 - 20 สัปดาห์)
ระยะเวลารับสมัคร ส่งใบสมัครและเอกสารก่อนวันที่ 25 มิถุนายน สำหรับเทอมการศึกษาเดือนกันยายนของทุกปี
และ ก่อนวันที่ 25 ธันวาคม สำหรับเทอมการศึกษาเดือนมีนาคมของทุกปี
วันเปิดเรียน ต้นเดือนกันยายนและเดือนมีนาคมของทุกปี

ค่าใช้จ่าย

 1. ค่าสมัคร 450 หยวน
 2. ค่าเรียน 12,000 หยวนต่อ เทอม
 3. ค่าหนังสือประมาณ 250 หยวนต่อเทอม
 4. ค่าประกัน 300 หยวนต่อครึ่งปี
 5. Management Fee 340 หยวนต่อเทอม
เอกสารและขั้นตอนในการสมัคร
 • กรอกใบสมัครด้วยภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ค่ะ ) พร้อมแนบเอกสารในการสมัครดังนี้
  • รูปถ่ายสีขนาด 1 - 2 นิ้ว จำนวน 5 ใบ
  • สำเนาหลักฐานทางการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ (ขั้นต่ำชั้นมัธยมปลาย)
  • สำเนาหนังสือเดินทาง (มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)
 • ระบุประเภทที่พักที่ต้องการ
 • ชำระเงินมัดจำในการสมัคร จำนวน 5,000 บาท
  • เงินสด สามารถชำระได้ที่ ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน OREN
  • โอนเงิน โดยโอนเข้าบัญชีในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"
   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาศาลาแดง บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 103 - 1 - 27014 - 1
   เมื่อทำการโอนแล้ว กรุณาแนบหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชี พร้อมแจ้งชื่อ - นามสกุลผู้สมัคร พร้อมใบสมัคร
  • เช็ค สั่งจ่ายในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"