HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
Bachelor in Chinese Language at Zhejiang University | ปริญญาตรี หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ
จุดเด่น
 • หลักสูตรปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย Top 5 ของจีน
 • สามารถแทรกชั้นเรียนขึ้นปี 2 ได้
 • อยู่ในเมืองแห่งสรวงสวรรค์-หังโจว (ฟากฟ้ามีสรวงสวรรค์ พสุธามีหังโจว)
สถาบัน
สถานที่ตั้ง
ช่วงเวลารับสมัคร
ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานก่อนวันที่ 5 มิถุนายนสำหรับเทอมแรก
ช่วงเวลาเปิดเรียน
กันยายนของทุกปี
คุณสมบัติของผู้สมัครและหลักฐานในการสมัคร
 • ผู้สมัครอายุ 18 - 55 ปี
 • สำเนา Graduation Certification และ Transcripts ขั้นต่ำระดับมัธยมปลาย
 • จดหมายแนะนำตัวจากสถาบันการศึกษา (Recommendation Letter) 2 ฉบับ
 • รูปถ่าย 2 นิ้ว 8 ใบ
 • สำเนาผลสอบ HSK
 • สำเนาหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จ่าย
 • ค่าสมัคร 400 หยวน
 • ค่าเรียน 19,800 / ปี
 • ค่าหนังสือประมาณ 300 หยวน/ ปี
 • ค่าที่พักห้องคู่ 40 หยวน ต่อวันต่อคน
หมายเหตุ
 • ระยะเวลาเรียน 4 ปี
 • ผู้สมัครไม่ต้องสอบเข้า
 • หากผู้สมัครมีผลการสอบ HSK ระดับ 5 หรือ ระดับ 4 ขึ้นไป (210 คะแนนขึืนไป) และเคยเรียนภาษาจีนมาอย่างน้อย 1 เทอม สามารถได้รับพิจารณาแทรกเข้าเรียนในชั้นปีที่ 2 ได้
 • ปี 1 และปี 2 เรียนพื้นฐานภาษาจีน ระดับต้น กลาง และสูง (การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน) ปี 3 จะสามารถเลือกสาขาภาษาจีน หรือ จีนธุรกิจ
รายละเอียดหลักสูตร