HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
Bachelor Degree (Chinese) Beijing Normal University | ป.ตรี ศิลปศาสตร์เอกจีนเรียนกับนักศึกษาต่างชาติที่ BNU
สถาบัน
สถานที่ตั้ง
ช่วงเวลารับสมัคร

ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานก่อนวันที่ 15 มิถุนายนของทุกปี

ช่วงเวลาเปิดเรียน
กันยายนของทุกปี
คุณสมบัติของผู้สมัคร
  • ผู้สมัครอายุ 18 - 25 ปี
  • สุขภาพแข็งแรง
  • มีพื้นฐานความรู้ภาษาจีน
เนื้อหาหลักสูตร แบ่งเป็น 3 สาขาคือ
1. ภาษาจีนและวัฒนธรรม(汉语与中国文化)
2. ภาษาจีนเพื่อการธุรกิจ(经贸汉语)
3. ภาษาจีนเพื่อการสอน(汉语教育)

- วิชาบังคับ ภาษาจีน (การฟัง สนทนา การอ่าน การเขียน) การอ่านหนังสือพิมพ์ การฟังข่าว วรรณคดีจีนโบราณ – ปัจจุบัน     ภาษาจีนโบราณ วรรณกรรมจีนปัจจุบัน เป็นต้น
- วิชาเลือก เช่น ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) การแปล สนทนาจีนธุรกิจ จิตวิทยา คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
ค่าใช้จ่าย
  • ค่าสมัคร 500 หยวน
  • ค่าเรียน 24,000 หยวนต่อปี
  • ค่าที่พักต่อคนต่อวัน 60 - 95 หยวน
เอกสารและขั้นตอนในการสมัคร
  • กรอกใบสมัครด้วยภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ค่ะ ) พร้อมแนบเอกสารในการสมัครดังนี้
    • สำเนา Graduation Certification และ Transcripts ขั้นต่ำระดับมัธยมปลาย (เป็นภาษาอังกฤษ)
    • รูปถ่าย 2 นิ้ว 6 ใบ
    • สำเนาผลสอบ HSKระดับ 4 (ถ้ามี)
    • สำเนาหนังสือเดินทาง (มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)
    • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ปกครอง
    • จดหมายแนะนำตัวโดยอาจารย์จากโรงเรียน 2 ท่าน (สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มของทางมหาวิทยาลัยได้ที่นี่ค่ะ )
  • ระบุประเภทที่พักที่ต้องการ
  • ชำระเงินมัดจำในการสมัคร จำนวน 5,000 บาท
    • เงินสด สามารถชำระได้ที่ ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน OREN
    • โอนเงิน โดยโอนเข้าบัญชีในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"
      ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาศาลาแดง บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 103 - 1 - 27014 - 1
      เมื่อทำการโอนแล้ว กรุณาแนบหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชี พร้อมแจ้งชื่อ - นามสกุลผู้สมัคร พร้อมใบสมัคร
    • เช็ค สั่งจ่ายในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"
  • มาขอรับแบบฟอร์มตรวจร่างกายได้จากทางศูนย์ ฯ หรือสถานฑูตจีน (โดยตรวจได้ที่โรงพยาบาลรัฐบาลเท่านั้น)
หมายเหตุ
  • ผู้สมัครต้องมีผลสอบ HSK ระดับ 4 และต้องผ่านการสอบจากทางมหาวิทยาลัย (ค่าสอบ 250 หยวน) จัดสอบช่วงปลายเมษายนของทุกปี
  • ผู้สมัครที่เรียนภาษาอยู่ที่ Beijing Normal University ในระดับ 101 อยู่แล้ว และมีผลสอบมากกว่า 80 คะแนนขึ้นไป สามารถสอบเข้าปี 1 ได้เลยโดยไม่ต้องสอบ HSK