HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
Apply Translator for International Education Expo 2018 | สมัครล่ามสำหรับงานการศึกษานานาชาติ 2018
รายละเอียด

OREN ได้รับความไว้วางใจจากมหาวิทยาลัยในฐานะผู้ประสานงานสำหรับงาน International Education Expo 2019 จัดโดยสำนักงาน ก.พ. ระหว่างวันที่ 2 - 3 พฤศจิกายน 2562 ณ สยามพารากอน

ลักษณะงาน รับสมัครนักศึกษาฝึกงานเพื่อเป็นล่ามภาษาจีนประจำบูธมหาวิทยาลัยในประเทศจีน
คุณสมบัติ
  • อายุไม่เกิน 25 ปี
  • กำลังศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรี (กรณีศึกษาในคณะหรือสาขาวิชาภาษาจีน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
สิทธิประโยชน์
  • นักศึกษาฝึกงานทุกคนจะได้รับเบี้ยเลี้ยง
  • นักศึกษาฝึกงานทุกคนจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกงาน
หลักฐานการสมัคร
  • รูปถ่ายสีขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว 3 รูป
  • ใบแสดงผลการศึกษา (Transcirpt ) ระดับปริญญาตรี
  • สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรนักศึกษา
วิธีสมัคร
ปิดรับสมัคร
  • 21 ตุลาคม 2562 (รายละเอียดติดต่อได้ที่ศูนย์)
หลักการพิจารณา
  • พิจารณาโดยการสอบสัมภาษณ์(การแปลภาษาจีน/ไทย ไทย/จีน)
ประกาศผล
  • ประกาศผลทางเว็บไซด์ วันที่ 24 ตุลาคม 2562